Vztahy s klientem - Corradiniová & Vypušťák, advokáti

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

O advokátech

Vztahy s klientem

Pro všechny klienty a pro jejich vztah s advokáty platí jistá pravidla, která je třeba oboustranně dodržovat.

Zákon o advokacii a občanský zákoník

Základní rámec práv a povinností advokáta ve vztahu k jeho klientovi je vymezen zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii
, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Podle zákona o advokacii je advokát povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho pokyny. Pokyny klienta však není vázán, jsou-li v rozporu s právním nebo stavovským předpisem. Advokát je povinen v zájmu klienta uplatnit vše, co podle svého přesvědčení pokládá za prospěšné.

O všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb, je advokát povinen zachovávat mlčenlivost. Advokát odpovídá klientovi za škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s výkonem advokacie, a to i tehdy, pokud takovou škodu způsobí klientovi zaměstnanec advokáta.

Klient je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Advokát je oprávněn vypovědět smlouvu o poskytování právních služeb, pokud dojde k narušení nezbytné důvěry mezi ním a klientem nebo neposkytuje-li klient potřebnou součinnost. Advokát je oprávněn takto postupovat i tehdy, pokud klient přes poučení advokátem o tom, že jeho pokyny jsou v rozporu s právním nebo stavovským předpisem, trvá na tom, aby advokát přesto postupoval podle těchto pokynů. Advokát je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět též v případě, že klient nesložil přiměřenou zálohu na odměnu za poskytnutí právních služeb, ačkoliv byl o to advokátem požádán.

Pravidla profesionální etiky advokátů (etický kodex)

Dalším předpisem, který upravuje vztahy mezi advokátem a klientem, je usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku ze dne 31. října 1996, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex).
Jeho aktuální verzi lze nalézt na tomto odkazu.

Etický kodex upřesňuje práva a povinnosti advokáta ve vztahu k jeho klientovi. Uvádí, že advokát je povinen klienta informovat o vyřizování jeho věci a poskytovat mu včas vysvětlení a podklady potřebné pro uvážení dalších příkazů. Pokud jde o skutkové informace od klienta, není advokát oprávněn ověřovat jejich pravdivost nebo úplnost (ledaže s tím klient souhlasí). Při sjednávání smluvní odměny je advokát povinen klientovi poskytnout pravdivé informace o očekávaném rozsahu svých výkonů.

Ani na příkaz klienta nesmí advokát v řízení uvádět údaje, ani navrhovat důkazy, o nichž ví, že jsou nepravdivé nebo klamavé.

Komunikace s klientem, vedení advokátního spisu, datová schránka

S klientem komunikujeme především osobně, telefonicky a e-mailem. Na kontaktní e-mail klienta zasíláme všechny informace, které se jeho kauzy týkají. O poskytnutí informací ve své věci nás může klient kdykoliv požádat
, nebo tak činíme v případě potřeby sami.

Všechna dokumentace, komunikace s klientem, provedené úkony právní pomoci i čerpání složených záloh jsou součástí advokátního spisu. Agendu advokátních spisů vedeme elektronicky na profesionálním softwaru "Advokátní spis" od firmy ATLAS Consulting s. r. o.

Téměř všechna dokumentace, kterou advokátní kancelář ve věci klienta získává ze strany soudů či správních úřadů, je v dnešní době zasílána elektronicky do tzv. datové schránky.
Dokumenty se tak dostanou i ke klientovi rychleji, než v případě používání standardní pošty. V případě, že klient požaduje vyhotovení tištěného dokumentu s účinky ověřené kopie, provádíme pro klienta tzv. autorizovanou konverzi (např. rozsudky s doložkou právní moci).

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem

Spory mezi advokátem a spotřebitelem ze smlouvy o poskytování právních služeb (dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů) lze řešit mimosoudně. Mimosoudním řešením takových spotřebitelských sporů byla Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pověřena Česká advokátní komora. Internetová stránka České advokátní komory je www.cak.cz.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky