Vypořádání majetku - Corradiniová & Vypušťák, advokáti

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Rodinné právo

Vypořádání majetku

Naše právní služby v oblasti společného jmění manželů

Společné jmění manželů zaujímá v naší právní praxi velmi důležité místo, neboť právní služby v otázkách společného jmění poskytujeme klientům jak během manželství, tak po jeho rozvodu. V naší praxi řešíme otázky spojené se společným jměním všemi způsoby, které předvídá zákon. Poskytujeme klientům právní poradenství týkající se zejména nakládání se společným majetkem, vzájemných povinností manželů ve finanční oblasti, dopadů jednání jednoho z manželů na postavení druhého manžela (dluhy vytvořené jedním z manželů bez souhlasu druhého manžela) a vypořádání společného jmění manželů (vnosy, investice, zápočty).

Často řešíme otázky ohledně povinností manželů přispívat na potřeby života rodiny a rodinné domácnosti, nesouhlasu manžela s jednáním druhého manžela a dovolání se neplatnosti právního jednání druhého manžela, zastupujeme klienty v řízení o určení výživného manžela, řešíme, zda dluh jednoho z manželů součástí SJM či nikoliv, pomáháme klientům řešit situace, kdy se chce věřitel jednoho z manželů uspokojit z majetku spadajícího do SJM, pomáháme klientovi vůbec určit, jaké věci spadají do jeho společného jmění či do jeho výlučného majetku, řešíme vklady do SJM z výlučného majetku jednoho z manželů, zápočty vnosů jednoho z manželů do SJM, použití SJM pro výlučný majetek jen jednoho z manželů, použití SJM pro podnikání jednoho z manželů atd.

Častou součástí naší právní pomoci jsou otázky související s exekučním řízením vedeným proti jednomu z manželů a otázky spojené s bydlením manželů.

V oblasti společného jmění manželů poskytujeme právní služby v podobě

  • právního poradenství o povinnosti manželů přispívat na potřeby života rodiny a rodinné domácnosti;

  • právního poradenství týkajícího se nesouhlasu manžela s jednáním druhého manžela a dovolání se neplatnosti právního jednání druhého manžela;

  • právního poradenství ohledně určení, zda je dluh jednoho z manželů součástí SJM či nikoliv;

  • právního poradenství ohledně uspokojování věřitelů z majetku spadajícího do SJM;

  • sepisu dohody o uspořádání majetkových povinností a práv pro příprad rozvodu manželství (dohoda o vypořádání SJM), včetně poradenství ohledně rozsahu SJM, nabývání majetku do SJM, vkladů do SJM z výlučného majetku jednoho z manželů, zápočtů vkladů jednoho z manželů do SJM, použití SJM pro výlučný majetek jen jednoho z manželů, použití SJM pro podnikání jednoho z manželů atd.;

  • právního poradenství ve věci určování neúčinnosti dohody o vypořádání SJM;

  • právního poradenství v případě insolvence jednoho z manželů;

  • právního poradenství k bydlení manželů (odvozené právo bydlení druhého manžela, omezení či vyloučení práva manžela bydlet v domě nebo bytě ad.).

Zákonná úprava SJM

Nový občanský zákoník ve svém § 708 stanoví, že to, co manželům náleží, má majetkovou hodnotu a není vyloučeno z právních poměrů, je součástí společného jmění manželů. To neplatí, zanikne-li společné jmění za trvání manželství na základě zákona. Společné jmění podléhá zákonnému režimu, nebo smluvenému režimu, anebo režimu založenému rozhodnutím soudu.

V zákonném režimu platí základní zásady, podle nichž je součástí společného jmění to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství, s výjimkou toho, co (a) slouží osobní potřebě jednoho z manželů, (b) nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl, (c) nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech, (d) nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví, (e) nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku. Součástí společného jmění je dokonce i zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů.

Pokud jde o dluhy, pak platí, že součástí společného jmění jsou i dluhy převzaté za trvání manželství, ledaže (a) se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo (b) je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny.

Důležitým ustanovením zákona je § 712 NOZ, který stanoví, že pro společné jmění se v zásadě obdobně použijí ustanovení tohoto zákona o společnosti, popřípadě ustanovení o spoluvlastnictví.

Zákon předvídá možnost, že je-li pro to závažný důvod, soud na návrh manžela společné jmění zruší nebo zúží jeho stávající rozsah. Závažným důvodem je dle zákona vždy skutečnost, že manželův věřitel požaduje zajištění své pohledávky v rozsahu přesahujícím hodnotu toho, co náleží výhradně tomuto manželu, že manžela lze považovat za marnotratného, jakož i to, že manžel soustavně nebo opakovaně podstupuje nepřiměřená rizika. Jako závažný důvod může být shledáno také to, že manžel začal podnikat nebo že se stal neomezeně ručícím společníkem právnické osoby.


Zákon stanoví, že vznikl-li dluh jen jednoho z manželů za trvání společného jmění, může se věřitel při výkonu rozhodnutí uspokojit i z toho, co je ve společném jmění. Vznikl-li však dluh jen jednoho z manželů proti vůli druhého manžela, který nesouhlas projevil vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl, může být společné jmění postiženo jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno podle § 742 NOZ. To platí i v případě povinnosti manžela plnit výživné nebo jde-li o dluh z protiprávního činu jen jednoho z manželů nebo v případě, že dluh jen jednoho z manželů vznikl ještě před uzavřením manželství.

Dále NOZ upravuje situaci, kdy se zavázal jeden z manželů v době, od které do změny nebo vyloučení zákonného majetkového režimu, ať smlouvou manželů nebo rozhodnutím soudu, uplynulo méně než šest měsíců; v takovém případě může být pohledávka jeho věřitele uspokojena ze všeho, co by bylo součástí společného jmění, kdyby ke smlouvě manželů nebo k rozhodnutí soudu nedošlo.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky