Trestní právo - Corradiniová & Vypušťák, advokáti

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Specializace

Zastoupení klienta v trestním řízení

Trestní právo spadá do nosných agend naší advokátní kanceláře. Právní pomoc v oblasti trestního práva poskytujeme buď v rámci obhajoby ex offo, nebo na základě smlouvy o poskytování právní pomoci, kterou s klientem uzavíráme nejčastěji ve dvou případech:

1. v zájmu obhajoby klienta v trestním řízení, pokud je klient obviněným (volený obhájce),
2. v zájmu ochrany práv na náhradu škody, pokud je klient poškozeným.

Obhajoba v trestním řízení

Obviněnému klientovi velmi důrazně doporučujeme kontaktovat advokátní kancelář nejpozději v okamžiku, kdy je mu sděleno obvinění. Oslovení advokáta až poté, co je podána obžaloba a nastupuje soudní stadium trestního řízení, je z mnoha ohledů problematické. Pokud totiž klient nechá proběhnout tzv. přípravné řízení (tedy řízení před podáním obžaloby) bez toho, že by využil všech práv obhajoby podle trestního řádu, velmi si ztěžuje svou vlastní pozici pro řízení před soudem, případně ani nevyužije cesty vedoucí k tomu, aby k projednání věci před soudem vůbec nedošlo.

V praxi nejprve absolvujeme s klientem podrobnou osobní schůzku, kde zjistíme klientův pohled na věc a získáme od něj informace, které jsou pro trestní řízení důležité. Následně provedeme tzv. nahlížení do spisu, kdy se podrobně seznámíme s vyšetřovacím materiálem, který má Policie ČR k dispozici, a zhotovíme si kopii důležitých dokumentů. Vyšetřovací spis důkladně prostudujeme a stanovíme si odhad situace - jaké důkazy svědčí v neprospěch klienta, kde jsou slabiny v postupu policie, jaké důkazy by se měly ve prospěch klienta provést apod. Informujeme policejní orgány o tom, že se chceme v zastoupení klienta účastnit všech vyšetřovacích úkonů, a postupně tak sledujeme, jak se situace v klientově kauze vyvíjí.

Práva obhajoby uplatňujeme ve vztahu k policejním orgánům, státnímu zástupci i soudu. Vyjadřujeme se jménem klienta ke všem skutečnostem, které se mu jakožto obviněnému kladou za vinu, navrhujeme důkazy vedoucí k obhajobě klienta, činíme za něj návrhy, podáváme za něj žádosti či opravné prostředky, účastníme se výslechů klienta, obviněných, svědků, poškozených a dalších osob, navrhujeme přezkum postupu policejního orgánu, státního zástupce i soudu, a využíváme všech dalších zákonných prostředků k tomu, aby byla vina klienta-obviněného vyloučena či snížena, nebo aby byl klientovi uložen pokud možno mírnější trest.

Zastupování poškozeného v trestním řízení


Za klienta - poškozeného vystupujeme jako jeho zmocněnec. Naším prvořadým cílem při zastupování klienta - poškozeného je, aby byl obviněný uznán odpovědným za způsobenou škodu a byl odsouzen k její náhradě poškozenému klientovi, a to nikoliv v samostatném civilním řízení, které by klient musel zahájit, ale v rámci trestního řízení. Snažíme se, aby byl klientovi - poškozenému přiznán jeho nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení.

Jako zmocněnci klienta - poškozeného máme v trestním řízení i řadu práv, která klient sám o sobě (bez zmocněnce) nemá. Již od zahájení trestního stíhání máme takto právo být přítomni při všech vyšetřovacích úkonech, jimiž se mají objasnit skutečnosti důležité pro uplatnění práv osob, které zastupuje, a jejichž výsledek může být použit jako důkaz v řízení před soudem. Můžeme se podílet na výslechu osob a klást jim otázky, a můžeme rovněž vznášet námitky proti způsobu provádění vyšetřovacího úkonu. Pro tyto účely oznamujeme v zastoupení klienta - poškozeného, že se chceme účastnit vyšetřovacího úkonu, a policejní orgán je povinen včas nám sdělit, o jaký druh úkonu se jedná, dobu a místo jeho konání.

Kdy je klient poškozeným a jaká má práva

Podle § 43 trestní řádu platí, že poškozeným je ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil (poškozený).

Co pro klienta - poškozeného zajišťujeme

Za klienta předkládáme orgánům činným v trestním řízení návrhy na doplnění dokazování, provádíme tzv. nahlížení do spisů, účastníme se sjednávání dohody o vině a trestu, hlavního líčení a veřejného zasedání konaného o odvolání. Navrhujeme také, aby soud v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovanému povinnost nahradit v penězích škodu nebo nemajetkovou újmu, jež byla poškozenému trestným činem způsobena, nebo aby klientovi - poškozenému vydal bezdůvodné obohacení, které obžalovaný na jeho úkor trestným činem získal.

Účastníme se společně s klientem - poškozených jeho výslechu u policie i u soudu, poskytujeme mu podporu během těchto událostí, připravíme ho na to, co ho u orgánů činných v trestním řízení čeká a snažíme se o to, aby byl jeho nárok na náhradu škody uznán jako právoplatný a jako takový mu byl i přisouzen.

V případě, že je klient - poškozený zároveň obětí trestného činu podle zákona o obětech trestných činů, pomáháme mu učinit prohlášení o tom, jaký dopad měl spáchaný trestný čin na jeho dosavadní život; toto prohlášení se v řízení před soudem provede jako listinný důkaz.

Pokud existuje důvodná obava, že uspokojení nároku poškozeného na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem bude mařeno nebo ztěžováno, zpracujeme za klienta návrh, aby byl jeho nárok až do pravděpodobné výše škody nebo nemajetkové újmy nebo až do pravděpodobného rozsahu bezdůvodného obohacení zajištěn na majetku obviněného.
Poskytování právní pomoci obětem trestných činů

Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů

Podle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), dochází k posílení ochrany osob, které byly postiženy trestnou činností. Zákon stanoví, že obětí se rozumí fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil, a pokud byla trestným činem způsobena smrt, považuje se za oběť též její příbuzný v pokolení přímém, sourozenec, osvojenec, osvojitel, manžel nebo registrovaný partner nebo druh, je-li osobou blízkou.

Zákon definuje také tzv. zvlášť zranitelnou oběť, kterou se rozumí dítě, osoba, která je postižena fyzickým, mentálním nebo psychickým hendikepem nebo smyslovým poškozením, které ve spojení s různými překážkami může bránit plnému a účelnému uplatnění této osoby ve společnosti ve srovnání s jejími ostatními členy, oběť trestného činu obchodování s lidmi, oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti nebo trestného činu, který zahrnoval násilí či pohrůžku násilím, jestliže je v konkrétním případě zvýšené nebezpečí způsobení druhotné újmy zejména s ohledem na její věk, pohlaví, rasu, národnost, sexuální orientaci, náboženské vyznání, zdravotní stav, rozumovou vyspělost, schopnost vyjadřovat se, životní situaci, v níž se nachází, nebo s ohledem na vztah k osobě podezřelé ze spáchání trestného činu nebo závislost na ní.

Škodu může oběť utrpět i v podobě tzv. druhotné újmy, kterou se rozumí újma, která nebyla oběti způsobena trestným činem, ale vznikla v důsledku přístupu Policie České republiky, orgánů činných v trestním řízení a dalších orgánů veřejné moci, poskytovatelů zdravotních služeb, subjektů zapsaných v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, znalců, tlumočníků, obhájců a sdělovacích prostředků k ní. Tito všichni mají povinnost respektovat osobnost a důstojnost oběti, přistupovat k oběti zdvořile a šetrně a podle možností jí vycházet vstříc. Vůči oběti postupují s přihlédnutím k jejímu věku, zdravotnímu stavu včetně psychického stavu, její rozumové vyspělosti a kulturní identitě tak, aby nedocházelo k prohlubování újmy způsobené oběti trestným činem nebo k druhotné újmě.

Naše pomoc obětem trestných činů

Klientovi, který je obětí trestného činu, poskytujeme právní pomoc, jejímž cílem je zajistit klientovi plné využití jeho práv stanovených zákonem. Mezi taková práva patří např. právo na přístup k informacím, které se týkají věci, v níž se klient stal obětí trestného činu, právo na ochranu před hrozícím nebezpečím, právo na ochranu soukromí, právo na ochranu před druhotnou újmou, účast na podání vysvětlení, právo na doprovod důvěrníkem či právo na peněžitou pomoc.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky