Spory - Corradiniová & Vypušťák, advokáti

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Právní služby

Spory, zastupování klienta v civilním sporném řízení

Oba advokáti zastupují své klienty v civilním sporném řízení při vymáhání jejich práv plynoucích ze soukromého práva, tedy zejména ve sporech občanskoprávních, obchodněprávních, rodinněprávních a pracovněprávních. Postup poskytování právních služeb lze popsat tak, že advokát s klientem projedná na první schůzce všechny skutečnosti, které jsou pro posouzení případu potřebné. Klient zejména advokátovi sdělí, jaký má vůči protistraně nárok (např. zaplacení kupní ceny, náhrada škody, poskytnutí služby atd.), a předloží veškerou dokumentaci, kterou má k dispozici (zpravidla smlouvu, komunikaci s protistranou/dlužníkem apod.). Advokát klientovi sdělí svůj názor na celou záležitost, včetně odhadu úspěšnosti případného soudního sporu, a následně vstoupí v jednání s protistranou/dlužníkem.

Dlužníkovi advokát zašle výzvu k dobrovolnému splnění povinnosti, resp. předžalobní výzvu, případně s ním jedná se souhlasem klienta i dále, aby nebylo nutné soudní řízení podstupovat. V případě, že mimosoudní jednání nevedou v rozumné době k žádnému výsledku, zpracuje za klienta žalobu a zastupuje ho v soudním řízení.

Další postup advokáta v soudním řízení závisí na pokynech soudu (např. směrem k doplnění žalobních tvrzení a důkazů), průběhu soudního řízení, námitkách protistrany/dlužníka apod. O všech krocích advokáta je klient průběžně informován a má možnost dávat advokátovi příslušné pokyny. V rámci soudního řízení advokát samozřejmě za klienta uplatňuje nárok na náhradu nákladů řízení.

V případě, že soudní spor bude ukončen výhrou klienta, ale povinnost uložená soudním rozhodnutím nebude splněna dobrovolně, podá advokát za klienta návrh na exekuci a zastupuje ho v exekučním řízení.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky