Spoluvlastnictví - Corradiniová & Vypušťák, advokáti

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Právní služby

Spoluvlastnictví

Při naší činnosti řešíme všechny otázky, které plynou ze složitých spoluvlastnických vztahů, zejména pokud jde o vztahy mezi spoluvlastníky navzájem (zejm. hospodaření se společnou věcí), vztahy mezi spoluvlastníky na straně jedné a třetími osobami na straně druhé, a konečně vztahy mezi spoluvlastníky ohledně spoluvlastnického podílu (např. převod spoluvlastnického podílu).

Svým klientům např. pomáháme řešit problémy spojené s uplatňováním práv a povinností spoluvlastníků ohledně rozhodování o tom, jak se bude nakládat se společnou věcí, kdo, jak a kolik bude hradit náklady spojené se společnou věc apod. Poskytujeme právní služby v případech, kdy některý spoluvlastník s věcí nakládá bez souhlasu ostatních (či jinak v rozporu s pravidly pro hospodaření se společnou věcí), učinil společnou věc neoprávněně předmětem právních vztahů s třetí osobou, porušil předkupní právo jiného spoluvlastníka při převodu svého spoluvlastnického podílu apod. Samostatnou kapitolou je vypořádání spoluvlastnictví, kdy klienty umíme provést celým procesem vypořádání podílového spoluvlastnictví dohodou, stejně jako mu poskytnout potřebné právní zastoupení u vypořádání spoluvlastnictví soudem.

V konkrétním ohledu umíme našim klientům pomoci s
a) nakládáním (správou) se společnou věcí mezi vlastníky navzájem i vůči třetím osobám,
b) rozdělováním podílu z plodů a užitků ze společné věci,
c) vyúčtováním správy společné věci,
d) neplněním dohody spoluvlastníků ohledně hospodaření se společnou věcí,
e) realizací a porušením předkupního práva spoluvlastníků ke společné věci,
f) porušením pravidel pro hlasování spoluvlastníků o společné věci,
g) nesouhlasem přehlasovaného spoluvlastníka s rozhodnutím většiny spoluvlastníků,
h) zatížením společné věci (zřízení právní vady),
i) nárokováním náhrady za náklady vynaložené na společnou věc některým ze spoluvlastníků,
j) oddělením ze spoluvlastnictví,
k) zrušením a vypořádáním podílového spoluvlastnictví dohodou spoluvlastníků,
l) zrušením a vypořádáním podílového spoluvlastnictví rozhodnutím soudu, ad.

V rámci výkonu našich právních služeb jednáme za klienta s ostatními spoluvlastníky, poskytujeme mu právní poradenství ohledně dalšího vhodného postupu ve věci, sepisujeme dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví a samozřejmě jej zastupujeme při soudních jednáních v případě, že smírné řešení věci není možné.

Právní úprava podílového spoluvlastnictví

Podílové spoluvlastnictví k věci movité i nemovité přináší bohužel v praxi celou řadu problémů, zapříčiněných především pluralitou názorů a představ jednotlivých spoluvlastníků ohledně toho, jakým způsobem se má nakládat se společnou věcí a jak se mají jednotliví spoluvlastníci podílet na nákladech i výnosech ze společné věci. Zákon v této souvislosti hovoří o tom, že každý spoluvlastník má právo k celé věci, přičemž toto právo je omezeno stejným právem každého dalšího spoluvlastníka.

Každý ze spoluvlastníků je oprávněn k účasti na správě společné věci a při rozhodování o společné věci se hlasy spoluvlastníků počítají podle velikosti jejich podílů. Z právního jednání týkajícího se společné věci jsou všichni spoluvlastníci oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Jde-li o tzv. běžnou správu společné věci, rozhodují spoluvlastníci většinou hlasů. Takové rozhodnutí má však po splnění dalších podmínek právní účinky pro všechny spoluvlastníky. V případě, že mají spoluvlastníci rozhodnout o významné záležitosti týkající se společné věci, zejména o jejím podstatném zlepšení nebo zhoršení, změně jejího účelu či o jejím zpracování, je třeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů spoluvlastníků. Nedosáhne-li se této většiny, rozhodne na návrh spoluvlastníka soud. Spoluvlastník přehlasovaný při rozhodování o významné záležitosti týkající se společné věci může dokonce navrhnout, aby soud dočasně zakázal jednat podle napadeného rozhodnutí. Za jistých podmínek může soud dokonce rozhodnutí spoluvlastníků zrušit. K rozhodnutí, na jehož základě má být společná věc zatížena nebo její zatížení zrušeno, a k rozhodnutí, na jehož základě mají být práva spoluvlastníků omezena na dobu delší než deset let, je třeba souhlasu všech spoluvlastníků.

Spoluvlastník, který vynaložil na společnou věc náklad v zájmu ostatních spoluvlastníků bez jejich vyrozumění a souhlasu, může požadovat poměrnou část náhrady v rozsahu zhodnocení věci, jednalo-li se o náklad, který byl spoluvlastníkům ku prospěchu, nebo náhradu nutných nákladů, jednalo-li se o náklad, který bylo třeba vynaložit na záchranu věci.

Vypořádání podílového spoluvlastnictví a oddělení ze spoluvlastnictví

Dle zákona platí, že nikdo nemůže být nucen ve spoluvlastnictví setrvat, a každý ze spoluvlastníků může kdykoli žádat o své oddělení ze spoluvlastnictví, lze-li předmět spoluvlastnictví rozdělit, nebo o zrušení spoluvlastnictví. Nesmí tak ale žádat v nevhodnou dobu nebo jen k újmě některého ze spoluvlastníků.

Spoluvlastnictví se zrušuje primárně dohodou všech spoluvlastníků; dohoda musí obsahovat ujednání o způsobu vypořádání. Jedná-li se o spoluvlastnictví nemovité věci nebo závodu, vyžaduje dohoda písemnou formu. Spoluvlastníci se vypořádají rozdělením společné věci, jejím prodejem z volné ruky nebo ve veřejné dražbě s rozdělením výtěžku, anebo převedením vlastnického práva jednomu nebo více spoluvlastníkům s vyplacením ostatních.

Nedohodnou-li se spoluvlastníci o zrušení spoluvlastnictví, rozhodne o něm na návrh některého ze spoluvlastníků soud. Rozhodne-li soud o zrušení spoluvlastnictví, rozhodne zároveň o způsobu vypořádání spoluvlastníků.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky