Společenství vlastníků - Corradiniová & Vypušťák, advokáti

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Specializace

Společenství vlastníků

Co klientům poskytujeme?

Poskytujeme právní servis pro řadu společenství vlastníků jednotek a vlastníků bytových domů. Tato agenda, která tvoří významnou část naší činnosti, spočívá v právním ošetření správy a provozu bytových domů a bytů a v řešení problémů mezi společenstvím a jeho členy, vlastníky jednotek, nájemci apod.

Nabízíme detailní znalost aktuální právní úpravy a soudní judikatury, stejně jako bezprostřední zkušenosti s praktickým fungováním a problémy SVJ, kterým dnes a denně poskytujeme právní pomoc. Agenda bydlení, bytového vlastnictví a společenství vlastníků jednotek je jednou z největších, kterými se zabýváme, a dokonce v této oblasti publikujeme příspěvky v odborné právnické literatuře.

Vypušťák Radim: K právům a povinnostem vlastníka jednotky podle nového občanského zákoníku, Daňová a hospodářská kartotéka, č. 8, str. 21, Linde, Praha 2014
Vypušťák Radim: K informačním povinnostem vlastníka jednotky a osoby odpovědné za správu domu
, Daňová a hospodářská kartotéka, č. 9, str. 25, Linde, Praha 2014
Vypušťák Radim: K závaznosti pravidel pro správu domu a pro užívání společných částí
, Daňová a hospodářská kartotéka, č. 10, str. 23, Linde, Praha 2014
Vypušťák Radim: K rozhodování "per rollam" v rámci společenství vlastníků
, Daňová a hospodářská kartotéka, č. 12, str. 23, Linde, Praha 2014
Vypušťák Radim: Ke změnám stanov SVJ podle nového občanského zákoníku
, Daňová a hospodářská kartotéka, č. 14-15, str. 51, Linde, Praha 2014

Naše právní služby v této oblasti mají nejčastěji následující podobu.

Příprava základních dokumentů společenství

Zajišťujeme přípravu, sepis i změny stanov SVJ, domovních řádů a dalších dokumentů souvisejících s činností SVJ (smlouvy o správě společných prostor, jednací řády). Do všech těchto dokumentů zapracováváme požadavky SVJ na úpravu specifických, kontrolujeme již platné dokumenty z hlediska jejich souladu s platným právem a jejich efektivnosti, navrhujeme doplňování dokumentů o nové části apod.

Právní servis pro orgány společenství

Velká část otázek, které řeší orgány SVJ, jsou otázkami právními nebo alespoň otázkami s právními dopady (objednávky prací, najímání externích dodavatelů, povinnosti k revizním činnostem, užívání společných prostor, spory mezi vlastníky jednotek apod.). Poskytujeme orgánům SVJ (zejm. výboru) stanoviska a návrhy řešení problémů, s nimiž se ve své každodenní činnosti potýkají. Účelem těchto konzultací je, aby orgány SVJ mohly efektivně vykonávat svá práva a plnit své povinnosti ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu.


Řešení sporů mezi společenstvím a vlastníky jednotek

V SVJ se mohou nacházet členové, kteří neplní povinnosti stanovené zákonem, stanovami nebo dokumenty schválenými shromážděním, a tedy jednají protiprávně.
V těchto případech poskytujeme SVJ i jejich členům právní pomoc při řešení protiprávního jednání jiných členů SVJ a zabýváme se

 • přípravou právních rozborů a stanovisek pro orgány SVJ,

 • přípravou všech dokumentů a korespondence jménem SVJ,

 • doporučováním vhodného procesního postupu,

 • vymáháním pohledávek SVJ proti vlastníkům jednotek na platbách spojených s užíváním a provozem bytových domů, bytů i nebytových prostor i na příspěvcích vlastníků na správu, údržbu a opravu společných částí domu,

 • sousedskými spory,

 • právní pomocí při řešení sporů vyžadujících rychlé řešení - ochrana pokojného stavu, předběžná opatření ze sousedského práva a vlastnického práva k nemovitostem, porušování hygienických norem (hluk, zápach apod.),

 • problematickým užíváním společných částí domu některým ze spoluvlastníků,

 • neoprávněnými úpravami jednotek, kterými některý z vlastníků ohrožuje výkon vlastnického práva ostatních jednotek, nebo mění vzhled domu,

 • řešením stavu, kdy některý z vlastníků odmítá zpřístupnit svou jednotku v případech, kdy je k tomu ze zákona povinen (úpravy, provoz a opravy ostatních jednotek nebo domu jako celku, instalace a údržba zařízení pro měření tepla a vody v jednotce, umožnění provedení odečtu naměřených hodnot),

 • vymáháním škody, kterou některý z vlastníků způsobil na jiných jednotkách nebo na společných částech domu,

 • jakýmkoliv porušováním pravidel (zákonných nebo stanovených v dokumentech SVJ) ze strany osob, které jsou nájemci bytové jednotky.


Právní servis při hospodaření SVJ

Poskytujeme právní pomoc v případech, kdy má SVJ vstupovat do právních vztahů s třetími osobami. Zajišťujeme přípravu i kontrolu smluv a asistujeme SVJ při řešení problémů, které během plnění takových smluv mohou nastat. Chráníme tak právní a finanční zájmy SVJ a jejích členů ve vztahu k třetím subjektům (dodavatelé služeb, dodavatelé zařízení či technického vybavení společných prostor ad.), uplatňujeme nároky na náhradu škody, provádíme výzvy k odstranění vad, reklamace dodávek apod.

Zastupování SVJ v soudních a správních řízeních

Všechny oblasti, které jsou výše popsány, mohou vyústit do soudního nebo správního řízení. Ve všech takových řízení své klienty z řad SVJ zastupujeme s cílem poskytnout jim maximální právní pomoc.

Příprava a sepis stanov SVJ podle nového občanského zákoníku

Rok 2016 znamená pro společenství vlastníků dobu, kdy dojde ke změně stávajících stanov nebo přijetí stanov zcela nových, připravených podle požadavků zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Hlavní důvody pro schválení nových stanov SVJ jsou dva. Tím prvním je skutečnost, že podle občanského zákoníku je třeba přizpůsobit aktuální stanovy společenství novému občanskému zákoníku do konce roku 2016. Tím druhým je fakt, že občanský zákoník obsahuje řadu pravidel, které zjednoduší fungování společenství vlastníků a zefektivní jeho činnost, což je výhodné jak pro společenství samotné, tak pro všechny vlastníky jednotek.


Pro koho připravujeme stanovy?

Nové stanovy SVJ připravujeme pro společenství z celé České republiky, jelikož všechny potřebné kroky v rámci přípravy stanov (požadavky klienta, dodání nových stanov) lze vést elektronicky.

V čem nové stanovy zlepší fungování společenství?

V řadě ohledů. Lze si ujednat nižší kvóra při hlasování vlastníků na shromáždění tam, kde např. aktuální stanovy požadují souhlas všech vlastníků či souhlas určité kvalifikované většiny. Lze si ujednat možnost korespondenčního hlasování (per rollam), pokud je v daném SVJ problém svolat usnášeníschopné shromáždění. Lze zakotvit pravidla pro zastupování vlastníků jednotek na zasedání shromáždění na základě plné moci. Lze si detailně upravit pravidla pro užívání společných částí domu a tato vynucovat na těch, kdo je porušují. Lze stanovit sankce za nesplnění některých povinností vlastníků jednotek. Lze zpřesnit výkon práv a povinností vlastníků jednotek. Lze odstranit řadu nedostatků, kterými trpěly staré stanovy SVJ.

Jak připravujeme nové stanovy společenství a za kolik?

Námi připravené stanovy společenství nejsou žádným nezbytným minimem pro fungování společenství ani žádným obecným vzorem. Víme, že stanovy musí být připraveny na míru konkrétnímu společenství, a podle toho také pracujeme.

Při přípravě stanov SVJ dbáme nejen na to, aby obsahovaly vše, co je podle zákona třeba, ale stejně tak se detailně zaměřujeme na konkrétní poměry toho kterého společenství vlastníků.

Klient z řad SVJ, který nás osloví s požadavkem na přípravu nových stanov SVJ, nám musí dodat v první řadě aktuální stanovy společenství. Tyto stanovy klienta prostudujeme a vyhodnotíme, nakolik se jedná o opis tzv. vzorových stanov a v jakém rozsahu stanovy obsahují specifická pravidla pro to které společenství. Zhodnotíme, jaká pravidla z platných stanov by mohla být převzata i do stanov nových, na základě informací klienta zjistíme, jaká pravidla z platných stanov nefungovala či nebyla uvedena do praxe, a jaká pravidla v platných stanovách zcela chybí.

Abychom mohli nové stanovy SVJ upravit na konkrétní poměry klienta – SVJ, měl by nám klient dodat výčet problémů, s nimiž se při každodenní činnosti společenství potýká, jelikož právě na takové otázky se budeme při tvorbě nových stanov zvláště zaměřovat. Některá společenství mají problém s nepřizpůsobivými vlastníky, jiná s usnášeníschopností shromáždění, další s úklidem společných prostor či nezájmem členů společenství o chod SVJ jako celku. Na všechny takové otázky se lze v nových stanovách s větším či menším důrazem zaměřit.

Následuje příprava nových stanov z naší strany, v nichž klientovi zvýrazníme pasáže, které je třeba ještě dořešit, nebo které je možné upravit i jinak, než navrhujeme.

Vyřešíme připomínky či dotazy klienta a připravíme finální návrh stanov, s nímž může klient seznámit členy společenství a připravit se na schválení stanov v rámci zasedání shromáždění.


Pokud jde o cenu právních služeb spočívajících ve zpracování nových stanov SVJ, tato činí 8.000 - 10.000,-. Konkrétní výše odměny je závislá na tom, co vše po nás bude klient vyžadovat (př. některá SVJ vyžadují naše zapojení i do připomínkového řízení mezi vlastníky, požadují zapracování návrhů výboru SVJ apod.).


V případě zájmu o přípravu stanov SVJ podle nového občanského zákoníku
nás kontaktujte.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky