Složité spory o dítě - Corradiniová & Vypušťák, advokáti

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Rodinné právo

Složité spory o dítě

Složité spory o dítě - komplexní právní služby

Pravidelně řešíme velmi složité případy sporů rodičů o péči nebo styk s jejich dítětem, a to zvláště kauzy, kdy jeden z rodičů, zpravidla ten, který má dítě ve své faktické péči, svévolně a protiprávně porušuje práva druhého rodiče i dítěte na styk, péči nebo informace o dítěti. V případech tohoto typu není zpravidla možné spoléhat se na to, že k ochraně práv rodiče a dítěte postačí jen činnost soudu pro nezletilé nebo orgánu sociálně-právní ochrany dětí, které musí z úřední povinnosti konat v nejlepším zájmu dítěte. Takový rodič totiž často nerespektuje ani závazná rozhodnutí státních orgánů a jejich praktická vymahatelnost je v případě péče o nezletilé velmi problematická. Naopak, chce-li rodič, jehož práva jsou ze strany druhého rodiče neoprávněně omezována, tento stav napravit, musí sám jednat dosti aktivně a důsledně a musí se naučit využívat ty zákonné prostředky, které mohou vést k žádanému výsledku.

Z naší praxe jsme obeznámeni s velkým množstvím případů, které se vymykaly standardnímu průběhu řízení ve věcech péče soudu o nezletilé a které vyžadovaly specifický přístup. Za zjištění skutečného stavu věci odpovídají v řízeních týkajících se péče o nezletilé děti civilní soudy. Plyne to jak ze zákona o zvláštních řízeních soudních, tak z mezinárodních úmluv, které na státní orgány kladou povinnost jednat a rozhodovat tak, aby byl naplněn požadavek tzv. nejlepšího zájmu dítěte (čl. 3 Úmluvy o právech dítěte). Bohužel, vzhledem k obrovskému množství kauz, které musí soudy pro nezletilé řešit, nelze automaticky předpokládat, že bude objasnění skutkového stavu každé zejména u složitých případů důsledné a úplné a že tedy povede ke správnému rozhodnutí.

V takových situacích je na rodiči, jehož práva k dítěti jsou druhým rodičem poškozována, aby se sám postaral o to, že soud pro nezletilé bude mít k dispozici všechny podklady, které by měl při svém rozhodování vzít v úvahu.

Klientům poskytujeme komplexní, odborné právní poradenství
a jsme schopni klientovi doporučit řadu nástrojů, s jejichž pomocí lze neutěšenou situaci zlepšit. Pokud to konkrétní případ vyžaduje, neomezujeme se pouze na zastoupení klienta v samotném soudním řízením, ale spolupracujeme též s dětskými psychology, dětskými lékaři, soudními znalci a školskými zařízeními a důsledně vyžadujeme po orgánech státu plnění jejich povinností.

Naše činnost je zaměřena též na úzkou spolupráci s klientem z hlediska obstarání všech potřebných důkazních prostředků k tomu, aby v rámci soudního řízení vyšel najevo objektivní stav věci. Zaměřujeme se rovněž na urychlení soudní pomoci tím, že v případech, které to umožňují, navrhujeme vydání tzv. předběžného opatření ve věcech péče soudu o nezletilé, a to s cílem alespoň základního narovnání vztahu obou rodičů k dítěti do doby, než soud o celé věci rozhledne s konečnou platností.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky