Sepis stanov - Corradiniová & Vypušťák, advokáti

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Společenství vlastníků

Sepis stanov společenství vlastníků

Rok 2016 znamená pro společenství vlastníků dobu, kdy dojde ke změně stávajících stanov nebo přijetí stanov zcela nových, připravených podle požadavků zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Hlavní důvody pro schválení nových stanov SVJ jsou dva. Tím prvním je skutečnost, že podle občanského zákoníku je třeba přizpůsobit aktuální stanovy společenství novému občanskému zákoníku do konce roku 2016. Tím druhým je fakt, že občanský zákoník obsahuje řadu pravidel, které zjednoduší fungování společenství vlastníků a zefektivní jeho činnost, což je výhodné jak pro společenství samotné, tak pro všechny vlastníky jednotek.

Pro koho připravujeme stanovy?

Nové stanovy SVJ připravujeme pro společenství z celé České republiky, jelikož všechny potřebné kroky v rámci přípravy stanov (požadavky klienta, dodání nových stanov) lze vést elektronicky.

V čem nové stanovy zlepší fungování společenství?

V řadě ohledů. Lze si ujednat nižší kvóra při hlasování vlastníků na shromáždění tam, kde např. aktuální stanovy požadují souhlas všech vlastníků či souhlas určité kvalifikované většiny. Lze si ujednat možnost korespondenčního hlasování (per rollam), pokud je v daném SVJ problém svolat usnášeníschopné shromáždění. Lze zakotvit pravidla pro zastupování vlastníků jednotek na zasedání shromáždění na základě plné moci. Lze si detailně upravit pravidla pro užívání společných částí domu a tato vynucovat na těch, kdo je porušují. Lze stanovit sankce za nesplnění některých povinností vlastníků jednotek. Lze zpřesnit výkon práv a povinností vlastníků jednotek. Lze odstranit řadu nedostatků, kterými trpěly staré stanovy SVJ.

Jak připravujeme nové stanovy společenství a za kolik?

Námi připravené stanovy společenství nejsou žádným nezbytným minimem pro fungování společenství ani žádným obecným vzorem. Víme, že stanovy musí být připraveny na míru konkrétnímu společenství, a podle toho také pracujeme.

Při přípravě stanov SVJ dbáme nejen na to, aby obsahovaly vše, co je podle zákona třeba, ale stejně tak se detailně zaměřujeme na konkrétní poměry toho kterého společenství vlastníků.

Klient z řad SVJ, který nás osloví s požadavkem na přípravu nových stanov SVJ, nám musí dodat v první řadě aktuální stanovy společenství. Tyto stanovy klienta prostudujeme a vyhodnotíme, nakolik se jedná o opis tzv. vzorových stanov a v jakém rozsahu stanovy obsahují specifická pravidla pro to které společenství. Zhodnotíme, jaká pravidla z platných stanov by mohla být převzata i do stanov nových, na základě informací klienta zjistíme, jaká pravidla z platných stanov nefungovala či nebyla uvedena do praxe, a jaká pravidla v platných stanovách zcela chybí.

Abychom mohli nové stanovy SVJ upravit na konkrétní poměry klienta – SVJ, měl by nám klient dodat výčet problémů, s nimiž se při každodenní činnosti společenství potýká, jelikož právě na takové otázky se budeme při tvorbě nových stanov zvláště zaměřovat. Některá společenství mají problém s nepřizpůsobivými vlastníky, jiná s usnášeníschopností shromáždění, další s úklidem společných prostor či nezájmem členů společenství o chod SVJ jako celku. Na všechny takové otázky se lze v nových stanovách s větším či menším důrazem zaměřit.

Následuje příprava nových stanov z naší strany, v nichž klientovi zvýrazníme pasáže, které je třeba ještě dořešit, nebo které je možné upravit i jinak, než navrhujeme.

Vyřešíme připomínky či dotazy klienta a připravíme finální návrh stanov, s nímž může klient seznámit členy společenství a připravit se na schválení stanov v rámci zasedání shromáždění.


Pokud jde o cenu právních služeb spočívajících ve zpracování nových stanov SVJ, tato činí 8.000 - 10.000,-. Konkrétní výše odměny je závislá na tom, co vše po nás bude klient vyžadovat (př. některá SVJ vyžadují naše zapojení i do připomínkového řízení mezi vlastníky, požadují zapracování návrhů výboru SVJ apod.).


V případě zájmu o přípravu stanov SVJ podle nového občanského zákoníku
nás kontaktujte.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky