Sepis a kontrola smluv - Corradiniová & Vypušťák, advokáti

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Nemovitosti - smlouvy

Sepis a kontrola smluv k nemovitostem

Kupní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě kupní (sepis, revize, úschovy, řešení sporů)

Nový občanský zákoník (NOZ) upravuje kupní smlouvu v § 2079, kde stanoví, že kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Obecná ustanovení o kupní smlouvě a ustanovení o kupní smlouvě k věci movité se použití i pro koupi nemovitostí, u nimž je ale třeba zohlednit též speciální ustanovení uvedená v § 2128 a následujících nového občanského zákoníku. Zde platí, že při prodeji a koupi nemovité věci vyžaduje kupní smlouva písemnou formu; pro ujednání o výhradě vlastnického práva, o právu zpětné koupě, o zákazu zcizení nebo zatížení, o výhradě předkupního práva nebo lepšího kupce, jakož i pro ujednání o koupi na zkoušku však postačí i jiná forma, nemá-li být takovým ujednáním k nemovité věci zřízeno věcné právo. NOZ podrobněji než starý občanský zákoník upravuje tzv. vedlejší ujednání při kupní smlouvě, tj. zejména výhradu vlastnického práva, výhradu zpětné koupě, výhradu zpětného prodeje, předkupní právo, koupi na zkoušku a výhradu lepšího kupce.

V případě kupní smlouvy s klientem (klienty) provedeme
a) náležitou specifikaci nemovitosti,
b) zjištění všech okolností, které chtějí smluvní strany v kupní smlouvě ošetřit (podmínky pro předání nemovitosti, vedlejší ujednání, zřízení služebnosti apod.),
c) sepis samotné kupní smlouvy,
d) vytištění všech stejnopisů kupní smlouvy,
e) přípravu návrhu na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
f) jednání s klientem (klienty) v naší advokátní kanceláři, kde dojde k podpisu kupní smlouvy i návrhu na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
g) ověření podpisů prodávajícího i kupujícího na kupní smlouvě,
h) podání návrhu na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu (jen v případě předchozí dohody s klientem).

V souvislosti s kupní smlouvou zajišťujeme pro klienty pravidelně i úschovu finančních prostředků
, a to v Československé obchodní bance a UniCredit Bank. Více informací o naší advokátní úschově naleznete zde.

Poskytujeme i právní pomoc spočívající v revizi kupní smlouvy sepsané třetí osobou.
Více informací naleznete zde.

Podklady pro sepis kupní smlouvy nám lze předat i elektronickou formou, stejně tak lze text kupní smlouvy klientovi elektronicky zaslat. V případě zájmu o tento typ právních služeb pokračujte na odkazu
Právní služby na dálku.

Klientům poskytujeme právní služby i v případě, kdy se mezi prodávajícím a kupujícím objeví problémy, které je třeba řešit.
Tyto situace se mohou objevit nejčastěji v případě, kdy se na prodané nemovitosti se objeví faktické nebo právní vady, nebo kdy kupující neplní své povinnosti zaplatit řádně a včas kupní cenu. V těchto (i jiných) případech poskytujeme právní pomoc prodávajícímu nebo kupujícímu s tím cílem, aby došlo k urovnání jejich sporných vztahů, případně aby klient (prodávající či kupující) nedoznal újmy na svých právech a financích.

Darovací smlouvy (sepis, revize, řešení sporů)

Právní úprava darovací smlouvy se v novém občanském zákoníku (§ 2055 a následující) dosti změnila a rozšířila, a to přesto, že základ darování samozřejmě zůstal stejný. Darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá. Při darování věci zapsané do veřejného seznamu (katastr nemovitostí) vyžaduje smlouva písemnou formu; písemnou formu vyžaduje smlouva také tehdy, nedojde-li k odevzdání věci zároveň s projevem vůle darovat a přijmout dar. Nový občanský zákoník nově výslovně upravuje možnost, aby dárce daroval třeba i všechen svůj současný majetek. Dárce může dokonce darovat i svůj budoucí majetek (tj. majetek, který zatím nemá, ale v budoucnu jej nabude), pokud dar nepřesahuje polovinu tohoto majetku. Možné je rovněž darovat podporu, kdy je předmětem darování závazek dárce obdarovaného pravidelně podporovat.

V případě darovací smlouvy s klientem (klienty) provedeme
a) náležitou specifikaci darované věci (věc movitá, věc nemovitá, komplex majetku, podpora pro obdarovaného),
b) zjištění všech okolností, které chtějí smluvní strany v darovací smlouvě ošetřit (podmínky pro předání věci, formulace příkazu, který má obdarovaný splnit, zřízení výměnku/služebnosti užívání nemovitosti),
c) sepis samotné darovací smlouvy,
d) vytištění všech stejnopisů darovací smlouvy,
e) přípravu návrhu na vklad darovací smlouvy do katastru nemovitostí,
f) jednání s klientem (klienty) v naší advokátní kanceláři, kde dojde k podpisu darovací smlouvy i návrhu na vklad darovací smlouvy do katastru nemovitostí,
g) ověření podpisů dárce i obdarovaného na darovací smlouvě,
h) podání návrhu na vklad darovací smlouvy do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu (jen v případě předchozí dohody s klientem).

Poskytujeme i právní pomoc spočívající v revizi
darovací smlouvy sepsané třetí osobou.

Podklady pro sepis kupní smlouvy nám lze předat i elektronickou formou, stejně tak lze text kupní smlouvy klientovi elektronicky zaslat. V případě zájmu o tento typ právních služeb pokračujte na odkazu
Právní služby na dálku.

Výměnek a služebnost bytu

Podle § 2707 nového občanského zákoníku si může tzv. smlouvou o výměnku vlastník nemovité věci vymínit v souvislosti s jejím převodem (nejčastěji v souvislosti s darováním) pro sebe nebo pro třetí osobu požitky, úkony nebo práva sloužící k zaopatření na dobu života nebo na dobu určitou. Nabyvatel nemovité věci (nejčastěji obdarovaný) se stejnou smlouvou zavazuje takové zaopatření poskytnout. Na smlouvu o výměnku se vztahují rovněž ustanovení o služebnosti bytu, která nejčastěji spočívá v jeho užívání (dárce může užívat cizí věc pro svou vlastní potřebu a potřebu své domácnosti). Právní úprava výměnku přináší několik zajímavých a pro praxi důležitých pravidel
. Zákon uvádí, že výměnek lze zřídit jako reálné břemeno, a nabyvatel nemovité věci (obdarovaný) musí učinit vše, co je z jeho strany zapotřebí, aby výměnek mohl být zapsán do veřejného seznamu. Pokud se výměnkář zápisu do katastru nemovitostí nezřekl, lze do něj zapsat vlastnické právo obdarovaného jen současně se zápisem výměnku dárce. I když to při zřízení výměnku nebylo ujednáno, přispěje osoba zavázaná k výměnku (obdarovaný) pomocnými úkony výměnkáři, který to nezbytně potřebuje v nemoci, při úrazu nebo v podobné nouzi. Této povinnosti se zprostí, zprostředkuje-li umístění výměnkáře ve zdravotnickém nebo podobném zařízení. Pokud se změní poměry tou měrou, že na osobě zavázané k výměnku (obdarovaném) nelze spravedlivě požadovat, aby setrvala při naturálním plnění, a nedohodnou-li se strany, může soud na návrh osoby zavázané k výměnku rozhodnout, že se naturální výměnek zcela nebo zčásti nahradí peněžitým důchodem; soud také může, a to i bez návrhu, uložit osobě zavázané k výměnku, aby složila ve prospěch výměnkáře u provozovatele vhodného zaopatřovacího zařízení zaopatřovací jistinu ve stanovené výši. Při zkáze stavby, v níž bylo výměnkáři vyhrazeno obydlí, opatří osoba zavázaná z výměnku výměnkáři na vlastní náklad vhodné náhradní bydlení. Výměnek vyhrazený manželům se nezkracuje smrtí jednoho z nich.

Jsme přesvědčeni, že právní úprava výměnku bude v praxi velmi často využívána, a že výměnek bude možné nastavit tak, aby to odpovídalo konkrétním představám dárce i obdarovaného. Při všech těchto záležitostech jsme připraveni poskytnout našim klientům právní služby.

Spory mezi dárcem a obdarovaným

Klientům poskytujeme právní služby i v případě, kdy se mezi dárcem a obdarovaným objeví problémy a jedna z těchto smluvních stran chce darování zrušit.

Tyto situace se mohou objevit nejčastěji v těchto případěch:
a) dárce se zavázal odevzdat dar až po uzavření darovací smlouvy, ale od darovací smlouvy následně odstoupil a odepřel odevzdání daru proto, že se po uzavření darovací smlouvy změnily okolnosti do té míry, že by plnění podle darovací smlouvy vážně ohrozilo dárcovu výživu nebo plnění dárcovy vyživovací povinnosti,
b) dárce se zavázal obdarovaného pravidelně podporovat a toto nemůže či nechce dodržet,
c) došlo k darování s příkazem, který ale obdarovaný nechce či nemůže splnit,
d) došlo k darování cizí věci,
e) došlo k darování vadné věci,
f) dárce z důvodu toho, že nemá ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen, odvolá dar a požaduje po obdarovaném, aby mu dar vydal zpět nebo zaplatil jeho obvyklou,
g) dárce odvolá dar pro nevděk obdarovaného.

V těchto (i jiných) případech poskytujeme právní pomoc dárci nebo obdarovanému s tím cílem, aby došlo k urovnání jejich sporných vztahů, případně aby klient (dárce či obdarovaný) nedoznal újmy na svých právech a financích.

Cena právních služeb - darovací smlouvy k nemovitostem

Za sepis darovací smlouvy k jedné nemovitosti, projednání darovací smlouvy s dárcem i obdarovaným, asistenci při podpisu darovací smlouvy, sepis návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí a ověření podpisů smluvních stran na darovací smlouvě účtujeme zpravidla klientům odměnu ve výši
4.000,- Kč - 5.000,- Kč. Tato cena platí pro "standardní" darovací smlouvu, jakou je například darování jedné jednotky (byt + příslušný spoluvlastnický podíl). Pokud klient v souvislosti s darovací smlouvou žádá také o zřízení výměnku (dříve věcné břemeno dožití), pokud jde o darování více věcí nebo věci vysoké finanční hodnoty, pokud jsou k darování připojena vedlejší ujednání (darování s příkazem ad.) či v dalších podobných případech, je třeba odměnu advokátní kanceláře dojednat individuálně, nicméně případné navýšení ceny právních služeb nebude zásadní.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky