Rodinné právo - Corradiniová & Vypušťák, advokáti

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Specializace

Rodinné právo

Komplexní právní služby

Poskytování právní pomoci v oblasti rodinného práva je jednou z našich základních profesních specializací. V oboru rodinného práva publikujeme v odborné právnické literatuře a jsme spoluautory knihy Kontakt s dětmi po rozvodu: Jak nepřijít o dítě (další informace o naší publikační činnosti). Práce Rodina za plexisklem vynesla advokátce v lednu 2012 třetí místo v prestižní soutěži Právník roku, kategorie Talent roku (viz tento odkaz).

O rodinném právu publikujeme v odborném tisku

Vyšla nám kniha! Kontakt s dětmi po rozvodu: Jak nepřijít o dítě

Autorský kolektiv PhDr. Tomáš Novák, JUDr. Simona Corradiniová a JUDr. Radim Vypušťák připravil knižní publikaci Kontakt s dětmi po rozvodu: Jak nepřijít o dítě. Kniha, kterou v listopadu 2015 vydalo nakladatelství Wolters Kluwer, kombinuje náhled psychologa a právníků na řešení péče o nezletilé děti v případě rozpadu vztahu jeho rodičů. Oba advokáti se ve své části publikace zabývají praktickými otázkami styku rodiče s dítětem, a v tomto ohledu rozebírají jak otázky mezinárodního práva (mezinárodní smlouvy o ochraně vztahu mezi rodičem a dítětem, judikatura Evropského soudu pro lidská práva), tak práva českého (občanský zákoník, zákon o sociálně právní ochraně dětí, zákon o zvláštních řízeních soudních). Zvláštní pozornost advokáti v knize věnovali nápravným a sankčním mechanismům v situaci, kdy dochází k porušování práva styku mezi rodičem a dítětem. Ochranu práva styku mezi rodičem a dítětem totiž poskytuje celá řada zákonů, z nichž každý nabízí rodiči, jenž se nemůže stýkat se svým dítětem, řadu nástrojů, tak tento závadný stav odstranit. Publikace Kontakt s dětmi po rozvodu: Jak nepřijít o dítě, se zabývá rovněž rozhodováním soudů v záležitostech významných pro dítě, na nichž se rodiče neumí shodnout, předběžnými opatřeními v případech styku rodiče s dítětem, bráněním ve styku rodiče s dítětem či náhradou škody a jiné újmy, pokud byly způsobeny porušováním práv rodiče či dítěte.

Odborné příspěvky v právnických časopisech

Corradiniová, S.: Náhrada škody při maření styku s dítětem (1. část), Právo a rodina, č. 7, str. 15 - 19, Linde, Praha 2010
Corradiniová, S.: Náhrada škody při maření styku s dítětem (2. část), Právo a rodina, č. 8, str. 16 - 19, Linde, Praha 2010
Corradiniová, S.: Pojem řádné přípravy dítěte na styk s rodičem, Právo a rodina, č. 8, str. 7 - 11, Linde, Praha 2010
Corradiniová
, S.: Perpetuatio fori v řízeních péče soudu o nezletilé, Bulletin advokacie, č. 6, str. 36 - 39, ČAK, Praha 2010
Corradiniová
, S.: Rodina za plexisklem, Bulletin advokacie, č. 5, str. 70 - 73, ČAK, Praha 2012 (3. místo v soutěži Právník roku 2011, kategorie Talent roku)
Corradiniová
, S.: Soudní úprava styku prarodičů s nezletilými vnuky (1. část), Právo a rodina, č. 5, str. 12 - 16, Linde, Praha 2010
Corradiniová
, S.: Soudní úprava styku prarodičů s nezletilými vnuky (2. část), Právo a rodina, č. 6, od str. 5, Linde, Praha 2010
Vypušťák
, R.: Poplatek za komunální odpad a ochrana nezletilých poplatníků (1. část), Právo a rodina, č. 11, str. 16, Linde, Praha 2012
Vypušťák
, R.: Poplatek za komunální odpad a ochrana nezletilých poplatníků (2. část), Právo a rodina, č. 12, str. 10, Linde, Praha 2012
Corradiniová S., Vypušťák R.: K novému rodinnému právu: do roka a do dne, Právo a rodina č. 1, str. 8 - 11, Linde, Praha 2012
Vypušťák, R.: K ochraně práv nezletilého v civilním sporu, Právo a rodina, č. 12, str. 13, Linde, Praha 2014
Vypušťák, R.: Oprávněný rodič a nástroje k realizaci styků s nezletilým dítětem, Právo a rodina, č. 1, str. 1, Wolters Kluwer, Praha 2015
Vypušťák, R.: K prostředkům pro zjištění názoru nezletilého v civilním řízení, Právo a rodina, č. 3, str. 1, Wolters Kluwer, Praha 2015
Vypušťák, R.: K rozhodování o významných záležitostech dítěte, Právo a rodina, č. 4, str. 13, Wolters Kluwer, Praha 2015

Vymáhání výživného neplatíte Vy, ale protistrana


V případě, že Vám soud přiznal proti druhému rodiči právo na výživné, ale rodič odmítá platit dobrovolně, můžete výživné pro sebe i své dítě vymáhat prostřednictvím soudního exekutora. Pokud nevíte, jak v takové situaci správně postupovat, nebo chcete všechny starosti přenechat profesionálním advokátům, kontaktuje nás. Nezáleží na tom, kde žijete Vy, dítě či povinný rodič, jelikož naše právní služby poskytujeme na celém území České republiky.

Jsme připraveni zpracovat všechny potřebné dokumenty a zastoupit Vás v exekučním řízení.
Za naše právní služby nám nebudete dopředu nic platit; počkáme, až budou Vaše výživné i náklady exekuce vymoženy a odměnu za vymáhání výživného nám fakticky zaplatí dlužník.

Bližší informace o našich právních služnách při vymáhání výživného naleznete na stránce Vymáhání výživného.

Naše služby - práva a povinnosti manželů

V této oblasti poskytujeme právní služby v podobě

 • poradenství ohledně klasických práv a povinností manželů

 • poradenství ohledně nově formulovaných práv a povinností manželů (sdělování údajů o svých příjmech a o stavu svého jmění, sdělování údajů o stávajících i uvažovaných pracovních a podobných činnostech ad.)

 • poradenství ve věci příspěvků každého z manželů na potřeby života rodiny a potřeby rodinné domácnosti, jakož i v otázkách obstarávání záležitostí rodiny

 • poradenství ohledně důsledků porušování práv a povinností manželů

 • poradenství ohledně rozhodování manželů v záležitostech rodiny

 • poradenství ohledně právních úkonů jednoho z manželů

 • poradenství ohledně důsledků jednání jednoho z manželů pro oba manžely

 • poradenství v případě nesouhlasu jednoho z manželů s jednáním druhého manžela

 • sepisu žalob o rozvod manželství (sporný rozvod, nesporný/smluvený rozvod)

 • poradenství ohledně posuzování viny jednoho z manželů na rozvodu

Naše služby - majetkové vztahy manželů, SJM, výživné manželů a bydlení

V této oblasti poskytujeme právní služby v podobě

 • právního poradenství o povinnosti manželů přispívat na potřeby života rodiny a rodinné domácnosti

 • zastupování v řízení o nahrazení souhlasu jednoho z manželů s podstatnou záležitostí rodiny

 • právního poradenství týkajícího se nesouhlasu manžela s jednáním druhého manžela a dovolání se neplatnosti právního jednání druhého manžela

 • zastupování v řízení o určení výživného manžela

 • právního poradenství ohledně určení, zda je dluh jednoho z manželů součástí SJM či nikoliv a zda lze uspokojit věřitele z majetku spadajícího do SJM

 • sepisu dohody o uspořádání majetkových povinností a práv pro případ rozvodu manželství (dohoda o vypořádání SJM), včetně poradenství ohledně rozsahu SJM, nabývání majetku do SJM, vkladů do SJM z výlučného majetku jednoho z manželů, zápočtů vkladů jednoho z manželů do SJM, použití SJM pro výlučný majetek jen jednoho z manželů, použití SJM pro podnikání jednoho z manželů atd.

 • právního poradenství v případě insolvence jednoho z manželů

 • právního poradenství k bydlení manželů (odvozené právo bydlení druhého manžela, omezení či vyloučení práva manžela bydlet v domě nebo bytě ad.).

Naše služby - vztahy rodičů k dětem, vztahy dítěte a prarodičů

V této oblasti klientům poskytujeme kromě jiného následující právní služby:

 • sepis návrhů a dohod ve věci péče o dítě po rozvodu rodičů a zastupování klienta v celém řízení

 • sepis návrhů a dohod ve věci výživného pro dítě a zastupování klienta v celém řízení

 • zpracování návrhů na omezení rodičovské odpovědnosti

 • sepis návrhu v záležitosti významné pro dítě

 • sepis návrhů a dohod ve věci úpravy styku dítěte s rodičem

 • právní poradenství ve věci povinnosti rodičů sdělovat si všechny podstatné informace týkající se dítěte

 • právní poradenství týkající se péče rodičů o záležitosti dítěte a jmění dítěte

 • zastupování klienta v řízení o udělení souhlasu soudu s právním úkonem týkajícím se jmění dítěte

 • uplatňování nároků neprovdané matky na výživné a úhradu některých nákladů

 • sepis návrhů a dohod o styku dítěte s prarodiči

 • sepis návrhů na přiznání svéprávnosti nezletilému dítěti.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky