Ochrana vlastníků bytů - Corradiniová & Vypušťák, advokáti

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Společenství vlastníků

Ochrana vlastníků bytů

Mají vlastníci jednotek práva?

Mají, a to dosti rozáhlá, neboť zákon ukládá SVJ celou řadu povinností, které je v naprosté většině případů vlastník jednotky oprávněn po SVJ vyžadovat.


Příkladmo lze uvést, že SVJ je povinno
a) činit vše, co je nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a pro zachování nebo zlepšení společných částí;
b) nerozhodovat ve věcech, k nimž není SVJ příslušné;
c) zajistit veškeré správní, administrativní a operativně technické činnosti související se správou domu a pozemku a vést potřebnou dokumentaci a tuto uchovávat;
d) dodržovat pravidla pro svolávání shromáždění (forma svolání, obsah pozvánky, přílohy k pozvánce, lhůta pro svolání atd.);
e) umožnit vlastníkovi jednotky uplatňovat na shromáždění jeho práva;
f) vyhotovit zápisy ze zasedání shromáždění, včetně všech potřebných příloh;
g) sjednávat smlouvy transparentně a dle vůle vlastníků jednotek a vymáhat nároky z porušení povinností druhé smluvní strany;
h) řádně vést účetnictví a řádně hospodařit s finančními prostředky, které jsou k rukám SVJ skládány vlastníky jednotek;
i) řádně schvalovat výše příspěvků na správu domu a pozemku a výše záloh na úhradu služeb, zajistit řádné vyúčtování záloh a toto předložit vlastníkovi jednotky ve lhůtách stanovených zákonem;
j) vyhotovit na základě žádosti vlastníka jednotky potvrzení pro převod vlastnického práva k jednotce o tom, jaké dluhy související se správou domu a pozemku přejdou na nabyvatele jednotky, popřípadě že takové dluhy nejsou;
k) uplatňovat a vymáhat plnění povinností vůči členům společenství, kteří své povinnosti neplní;
l) vést seznam členů společenství atd.

Všechny povinnosti uvedené shora je vlastník jednotky oprávněn po SVJ požadovat, jelikož je jeho právem působit na SVJ tak, aby vykonávalo své povinnosti dle zákona a stanov. Vlastník jednotky má totiž právo např.
a) účastnit se veškeré činnosti společenství;
b) účastnit se jednání shromáždění a hlasováním se podílet na jeho rozhodování,
c) volit a být volen do orgánů společenství;
d) předkládat orgánům společenství návrhy a podněty k činnosti společenství a k odstranění nedostatků v činnosti společenství,
e) seznámit se s hospodařením společenství a se způsobem správy domu a pozemku, včetně nahlížení do smluv uzavřených ve věcech správy domu a pozemku, do účetních knih a dokladů,
f) nahlížet do písemných podkladů pro jednání shromáždění, zápisů ze zasedání shromáždění, jakož i do podkladů, z nichž vyplývá určení jeho povinnosti podílet se na nákladech na správu domu a pozemku, podílet se na nákladech na služby a podílet se na úhradě ztráty společenství,
g) žádat o sdělení jména a adresy kteréhokoliv člena společenství nebo nájemce v domě,
h) obdržet včasné vyúčtování záloh na náklady spojené se správou domu a pozemku a záloh na úhradu služeb,
i) obdržet přeplatek z vyúčtování záloh na úhradu služeb atd.

SVJ porušuje pravidla hry. Jak pomáháme vlastníkům jednotek?

Naším prvním úkolem je vysvětlit vlastníkům jednotek (členům společenství) jejich právní postavení v tom smyslu, že právě oni jsou tím hlavním subjektem, který si zaslouží ochranu všech práv, a že společenství vlastníků je subjekt, který má práva vlastníků jednotek respektovat, chránit a prosazovat.

Vlastníci jednotek často ani neví, jak široká práva vůči SVJ mají, což vede k tomu, že tato svá práva neumí ve vztahu k SVJ uplatňovat. Klient z řad členů společenství nám popíše situaci, v níž se nachází, a následně od nás dostane právní stanovisko k otázkám, které ho zajímají. Zpravidla se jedná o situace, kdy SVJ (zejména prostřednictvím výboru nebo jeho členů) něco činí nebo naopak nečiní, a klienta zajímá, zda je konkrétní postup SVJ z právního hlediska v pořádku.

Poté, co klientovi objasníme náš pohled na celou věc, popíšeme mu možné způsoby řešení jeho problému. Často je postačující mimosoudní jednání s SVJ, nezřídka však nelze situaci napravit jinak, než v soudním řízení. V takovém případě za klienta uplatníme příslušný návrh žalobou a v řízení klienta zastupujeme.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky