Ochrana spotřebitele - Corradiniová & Vypušťák, advokáti

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Právní služby

Ochrana spotřebitele

Ochrana spotřebitele a podnikatelsko-spotřebitelské vztahy

Obrovské množství právních vztahů vzniká mezi podnikatelem na straně jedné a zákazníkem (spotřebitelem) na straně druhé. Charakteristickým znakem těchto vztahů je nerovnost prostředků,
financí, znalostí a síly - ty všechny totiž většinou svědčí ve prospěch podnikatele, nikoliv soukromé osoby, která jeho zboží nebo služby odebírá. České právo prošlo v posledních letech dramatickým vývojem směrem k posílení právní pozice slabší strany - spotřebitele. Platí to i pro nový občanský zákoník. Přesto však neubývá těch, kdo byli jednáním podnikatele/dodavatele poškozeni a neumí se svých práv domoci. Proto zajišťujeme spotřebitelům právní pomoc, kterou lze popsat v několika hlavních bodech.

Na co se zaměřujeme?

Občanský zákoník dává spotřebiteli řadu základních práv, která podnikatel nesmí omezit ani tím, že by se na tom se spotřebitelem dohodl. Takto např. není možné vyloučit nebo omezit
spotřebitelova práva z vadného plnění nebo na náhradu újmy, není možné založit podnikateli právo odstoupit od smlouvy bez důvodu, zatímco spotřebiteli nikoli, není možné zavázat spotřebitele k nějakému plnění za podmínek, s nimiž neměl možnost seznámit se před uzavřením smlouvy, není možné ze strany podnikatele jednostranně změnit práva či povinnosti stran, zbavit spotřebitele jeho práva podat žalobu nebo mu v tom bránit a podobně. Zákon dále spotřebiteli přiznává rozmanitá práva související s uplatněním reklamace koupené věci nebo služby, práva na odstoupení od smlouvy, práva na vrácení peněz atd.

Podrobnou právní úpravu občanský zákoník obsahuje i ve vztahu k tzv. internetovým obchodům, kdy má podnikatel vůči spotřebiteli celou řadu informačních povinností a kdy může spotřebitel využít zvýhodněná pravidla pro odstoupení od smlouvy a vrácení peněz. I v zde podnikatelé chybují, když navíc spotřebiteli předkládají jednostranně nevýhodné obchodní podmínky nebo se snaží vyhnout se povinnosti vrátit spotřebiteli finanční prostředky tím, že ho nutí k odběru jiných služeb, o které však jejich zákazník nemá zájem (př. vouchery, nabídky na uchování peněz v nějakém zákaznickém kontu za účelem budoucí koupě apod.).

Aktuální otázkou je rovněž uplatňování tzv. r
ozhodčího řízení (tj. vyloučení standardní soudní pravomoci a povolání rozhodce/rozhodců/ rozhodčího soudu k autoritativnímu vyřešení sporů mezi stranami a k vytvoření exekučního titulu, na jehož základě je možné vynutit splnění povinností, které nebyly plněny dobrovolně) u spotřebitelských smluv. Rozhodčí řízení je sice legitimním prostředkem řešení soukromoprávních sporů, ovšem dle našeho názoru nepatří do vztahů, v nichž stojí na jedné straně podnikatel a na druhé straně spotřebitel. Zejména spotřebitel si totiž v naprosté většině případů není vědom toho, co pro něj rozhodčí řízení znamená. Zaměřujeme se proto i na posuzování platnosti rozhodčích doložek a v případě potřeby i na zrušení nezákonného rozhodčího nálezu.

Ve všech těchto případech poskytujeme klientovi - spotřebiteli právní služby, které spočívají v tom, aby nebyl poškozen právně ani finančně, a pokud k tomu již došlo, aby své nároky vymohl např. cestou soudního řízení. Klientovi vysvětlíme jeho právní situaci, nastíníme mu možná řešení věci, jednáme za něj s podnikatelem, který měl klientovi něco plnit, a v případě, že mimosoudní jednání nejsou smysluplná nebo možná, uplatňujeme nároky klienta v civilním sporném, exekučním nebo insolvenčním řízení.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky