O advokátech - Corradiniová & Vypušťák, advokáti

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

O advokátech

Představení advokátů

JUDr. Simona Corradiniová, která je v advokacii činná od roku 2005, založila svou vlastní advokátní kancelář v roce 2009. S JUDr. Radimem Vypušťákem spolupracuje od roku 2012 a oba z advokátní kanceláře vybudovali zavedenou právní firmu, která si klade za cíl pracovat individuálně, precizně, důsledně a spolehlivě, vzdělaným a zdravě sebevědomým způsobem.

Advokáti si zakládají na průběžné on-line komunikaci s klientem, využívání elektronických právních informačních systémů a na soustavném vzdělávání v expertních právních otázkách. Vzhledem ke kombinaci zájmu o teorii i praxi českého práva pomáhají advokáti ošetřovat právní záležitosti svých klientů komplexně a kvalitně, a snaží se o to, aby klient za své peníze získal kvalitní právní servis.

Oba advokáti vykonávají tzv. generální praxi, tedy advokacii v tradičním smyslu slova, zaměřenou na poskytování právní pomoci ve všech oborech práva. Přesto je jejich činnost specializovaná na několik oblastí.

JUDr. Simona Corradiniová, advokátka

Poskytuje pomoc především v oboru práva rodinného ( manželství, péče o děti, společné jmění manželů), je odborníkem při zastupování klientů v civilních sporech a v poskytování právních služeb týkajících se nemovitostí  (smlouvy kupní, darovací, nájemní, zprostředkovatelské, rezervační a jiné, spoluvlastnictví nemovitostí), a pravidelně zastupuje klienty v  exekučním  a insolvenčním řízení.  

V lednu 2012 se úspěšně prezentovala v prestižní právnické soutěži Právník roku 2011, když se umístila na třetím místě v kategorii Talent roku.
Ocenění bylo advokátce uděleno v oboru, který je její prvořadou specializací, tedy v oblasti rodinného práva, a to za odbornou práci s názvem Rodina za plexisklem. V ní advokátka analyzuje ochranu základních práv mezi členy rodiny a otázku práva na rodinný život, to vše na konkrétním příkladu jejich omezení během výkonu trestu odnětí svobody některého z rodinných příslušníků. Oceněná práce advokátky byla publikována v časopisu Bulletin advokacie 5/2012, který naleznete na tomto odkazu. Pravidelně publikuje v odborné právnické literatuře.

Pracovní zkušenosti
od 2009 | advokacie
2009 | právnička centrály Skanska Servis, Praha
2005 -
2008 | advokátní koncipientka v advokátních kancelářích v Ostravě, v Praze a v Kladně | zaměření na občanské, rodinné a procesní právo

Vzdělání
2008 | Karlova univerzita v Praze | rigorózní studium
2005 | Karlova univerzita v Praze | magisterské studium v oboru právo
2003 - 2004 | Právnická fakulta Univerzity v Bologni, Itálie

JUDr. Radim Vypušťák, advokát

Zaměřuje se na oblast práva trestního, včetně zastupování poškozeného při vymáhání náhrady škody způsobené trestným činem, dále na právní pomoc v oblasti nemovitostí (smlouvy, spoluvlastnictví, společné jmění, spory) a společenství vlastníků, včetně sepisu stanov, na zastupování klientů ve všech věcech týkajících se náhrady škody a jiné újmy a na vymáhání práv věřitelů.

P
ravidelně publikuje v odborné právnické literatuře.

Pracovní zkušenosti
od 2012 | advokacie
2003 - 2012
| Ministerstvo vnitra ČR, odbor mezinárodní spolupráce a evropské integrace (zástupce ředitele), odbor mezinárodních vztahů (ředitel)
2000 - 2002 | Ministerstvo zahraničních věcí ČR, odbor koordinace vztahů s EU (zaměření justice a vnitřní bezpečnost)


Vzdělání
2007 | Institut National de la Formation de la Police National, Clermont-Ferrand, Francie | ústavní, trestní a správní právo Francie
2003 | Karlova Univerzita v Praze | rigorózní studium v oboru Evropské právo
2001 | Holandský institut mezinárodních vztahů „Clingendael“ v Haagu, Nizozemí | Univerzita Erasmus v Rotterdamu, Nizozemí | Právnická fakulta Univerzity v Leidenu, Nizozemí

2000 | Univerzita Palackého v Olomouci | magisterské studium v oboru právo a právní věda
2000 - 2007 | stáže v řadě různých mezinárodních organizací zaměřených na evropské a mezinárodní právo a na mezinárodní systém ochrany lidských práv
(International Criminal Law Network v Haagu, European Institut for Public Administration v Maastrichtu)

Úspěch advokátky v soutěži Právník roku 2011 - kategorie Talent roku

Dne 27. ledna 2012 se v brněnském Bobycentru uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků celostátní a prestižní právnické soutěže - Právník roku 2011.

V kategorii Talent roku byla třetí cena udělena právě JUDr. Simoně Corradiniové.
 
Ocenění bylo advokátce uděleno za odbornou práci s názvem Rodina za plexisklem, v níž advokátka analyzuje ochranu základních práv mezi členy rodiny a otázku práva na rodinný život, to vše na konkrétním příkladu jejich omezení během výkonu trestu odnětí svobody některého z rodinných příslušníků. Získaného ocenění si advokátka velmi váží mimo jiné proto, že reflektuje důraz, který advokátka klade nejen na praktickou stránku práva, ale rovněž na jeho stránku teoretickou, a kdy se snaží pracovat s rodinným právem rovněž z hlediska ochrany základních práv chráněných ústavním pořádkem ČR a vazeb rodinného práva na jiné právní obory.


Oceněná práce advokátky byla publikována v časopisu Bulletin advokacie 5/2012, který naleznete na tomto odkazu.


Na vedlejší fotografii, kterou poskytla Česká advokátní komora, přebírá advokátka ocenění z rukou tehdejšího ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila.

Publikační činnost

Corradiniová, S.: Náhrada škody při maření styku s dítětem (1. část), Právo a rodina, č. 7, str. 15 - 19, Linde, Praha 2010
Corradiniová, S.: Náhrada škody při maření styku s dítětem (2. část), Právo a rodina, č. 8, str. 16 - 19, Linde, Praha 2010
Corradiniová, S.: Pojem řádné přípravy dítěte na styk s rodičem, Právo a rodina, č. 8, str. 7 - 11, Linde, Praha 2010
Corradiniová
, S.: Perpetuatio fori v řízeních péče soudu o nezletilé, Bulletin advokacie, č. 6, str. 36 - 39, ČAK, Praha 2010
Corradiniová
, S.: Rodina za plexisklem, Bulletin advokacie, č. 5, str. 70 - 73, ČAK, Praha 2012 (3. místo v soutěži Právník roku 2011, kategorie Talent roku)
Corradiniová
, S.: Soudní úprava styku prarodičů s nezletilými vnuky (1. část), Právo a rodina, č. 5, str. 12 - 16, Linde, Praha 2010
Corradiniová
, S.: Soudní úprava styku prarodičů s nezletilými vnuky (2. část), Právo a rodina, č. 6, od str. 5, Linde, Praha 2010
Vypušťák
, R.: Poplatek za komunální odpad a ochrana nezletilých poplatníků (1. část), Právo a rodina, č. 11, str. 16, Linde, Praha 2012
Vypušťák
, R.: Poplatek za komunální odpad a ochrana nezletilých poplatníků (2. část), Právo a rodina, č. 12, str. 10, Linde, Praha 2012
Corradiniová S., Vypušťák R.: K novému rodinnému právu: do roka a do dne, Právo a rodina č. 1, str. 8 - 11, Linde, Praha 2012

Vypušťák, R.: K právům a povinnostem vlastníka jednotky podle nového občanského zákoníku, Daňová a hospodářská kartotéka, č. 8, str. 21, Linde, Praha 2014
Vypušťák, R.: K informačním povinnostem vlastníka jednotky a osoby odpovědné za správu domu, Daňová a hospodářská kartotéka, č. 9, str. 25, Linde, Praha 2014
Vypušťák, R.: K závaznosti pravidel pro správu domu a pro užívání společných částí, Daňová a hospodářská kartotéka, č. 10, str. 23, Linde, Praha 2014
Vypušťák, R.: K rozhodování "per rollam" v rámci společenství vlastníků, Daňová a hospodářská kartotéka, č. 12, str. 23, Linde, Praha 2014
Vypušťák, R.: Ke změnám stanov SVJ podle nového občanského zákoníku, Daňová a hospodářská kartotéka, č. 14-15, str. 51, Linde, Praha 2014
Vypušťák, R.: K ochraně práv nezletilého v civilním sporu, Právo a rodina, č. 12, str. 13, Linde, Praha 2014
Vypušťák, R.: Oprávněný rodič a nástroje k realizaci styků s nezletilým dítětem, Právo a rodina, č. 1, str. 1, Wolters Kluwer, Praha 2015
Vypušťák, R.: K prostředkům pro zjištění názoru nezletilého v civilním řízení, Právo a rodina, č. 3, str. 1, Wolters Kluwer, Praha 2015
Vypušťák, R.: K rozhodování o významných záležitostech dítěte, Právo a rodina, č. 4, str. 13, Wolters Kluwer, Praha 2015

Nová publikace!
Kontakt s dětmi po rozvodu: Jak nepřijít o dítě

Autorský kolektiv PhDr. Tomáš Novák, JUDr. Simona Corradiniová a JUDr. Radim Vypušťák připravil knižní publikaci Kontakt s dětmi po rozvodu: Jak nepřijít o dítě. Kniha, kterou v listopadu 2015 vydalo nakladatelství Wolters Kluwer, kombinuje náhled psychologa a právníků na řešení péče o nezletilé děti v případě rozpadu vztahu jeho rodičů. Oba advokáti se ve své části publikace zabývají praktickými otázkami styku rodiče s dítětem, a v tomto ohledu rozebírají jak otázky mezinárodního práva (mezinárodní smlouvy o ochraně vztahu mezi rodičem a dítětem, judikatura Evropského soudu pro lidská práva), tak práva českého (občanský zákoník, zákon o sociálně právní ochraně dětí, zákon o zvláštních řízeních soudních).

Zvláštní pozornost advokáti v knize věnovali nápravným a sankčním mechanismům v situaci, kdy dochází k porušování práva styku mezi rodičem a dítětem. Ochranu práva styku mezi rodičem a dítětem totiž poskytuje celá řada zákonů, z nichž každý nabízí rodiči, jenž se nemůže stýkat se svým dítětem, řadu nástrojů, tak tento závadný stav odstranit. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí umožňuje využít preventivní a poradenskou činnost, dále institut napomenutí rodiče, který narušuje řádnou péči o dítě, stejně jako peněžité pokuty rodiči, který se dopustí přestupku tím, že úmyslně ztěžuje nebo maří výkon rozhodnutí ve věci nezletilého. Zákon o zvláštních řízeních soudních upravuje celou řadu prostředků výkonu soudního rozhodnutí ve věcech nezletilých dětí (od výzvy ke splnění povinnosti přes ukládání peněžitých pokut až k odnětí dítěte). Kniha se zabývá rovněž otázkou trestního práva, neboť taková jednání jednoho z rodičů, která maří výkon úředního rozhodnutí, mohou založit jeho trestní odpovědnost.

Publikace Kontakt s dětmi po rozvodu: Jak nepřijít o dítě, se zabývá rovněž rozhodováním soudů v záležitostech významných pro dítě, na nichž se rodiče neumí shodnout, předběžnými opatřeními v případech styku rodiče s dítětem, bráněním ve styku rodiče s dítětem či náhradou škody a jiné újmy, pokud byly způsobeny porušováním práv rodiče či dítěte.

Na následujícím odkazu můžete shlédnout obsah knihy. Tištěnou i elektronickou verzi knihy zakoupíte např. na e-shopu nakladatelství Wolters Kluwer.

Přednášky a školení v oboru právo

V rámci vzdělávací, osvětové a školicí činnosti nabízíme vedení přednášek, prezentací či školení v různých oborech českého práva. Tato činnost je určena pro řadu různých skupin příjemců, kterými mohou být zástupci státní správy či samosprávy, zaměstnanci, zaměstnavatelé, realitní makléři, profesní organizace, zájmové spolky, sociální komunity či zájemci z řad laické veřejnosti. Zaměřujeme se zejména na občanské právo, právo nemovitostí, rodinné právo a civilní proces, jsme ale schopni poskytnout přednášky, prezentace či školení i na jiné oblasti práva. Po dohodě se zájemcem můžeme připravit prezentaci/školení na konkrétní problém právní praxe, a to včetně doporučení pro náležitý postup. K našim přednáškám připravujeme prezentaci v aplikaci Powerpoint nebo tištěné podklady, které následně přenecháváme jejich účastníkům k dalšímu využití.


Realizované akce

Jak se chovat v právních vztazích - deset důležitých zásad na začátek, pořádáno dne 16. 2. 2011 ve spolupráci se Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně.
Jak se vede, sousede?, pořádáno dne 23. 3. 2011 ve spolupráci se Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně.
Bydlím, bydlíš, bydlíme, aneb k převodům nemovitostí, pořádáno dne 20. 4. 2011 ve spolupráci se Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně.
V dobrém i zlém, pořádáno dne 4. 5. 2011 ve spolupráci se Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně.
Jak se vede, sousede?, pořádáno dne 19. 5. 2011 ve spolupráci s Obecní knihovnou v Žilině.
"Má dáti, nedal" aneb k exekucím, osobním bankrotům a souvisejícím otázkám, pořádáno dne 25. 5. 2011 ve spolupráci se Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně.
"Hloupý, kdo dává, hloupější, kdo nebere", aneb o darování, pořádáno dne 15. 6. 2011 ve spolupráci se Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně.
Právo občanské, trestní a pracovní, pořádáno dne 5. 10. 2011 ve spolupráci se Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně.
Jak si zkontrolovat smlouvu?, pořádáno dne 5. 10. 2011 ve spolupráci se Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně.
Dědické právo - 7. 12. 2011 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně.
Vybrané otázky trestního práva - 11. 1. 2012 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně.
Vybrané otázky pracovního práva - 1. 2. 2012 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně.
Spotřebitel a jeho právní ochrana - 7. 3. 2012 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně.
Od žaloby k exekuci - 18. 4. 2012 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně.

Bližší informace o realizovaných akcích naleznete na webových stránkách příslušných institucí.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky