Nemovitosti - Corradiniová & Vypušťák, advokáti

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Specializace

Nemovitosti

Komplexní právní služby

Právní a finanční operace s nemovitostmi jsou vyžadují odpovědný přístup, jelikož buď zajišťují základní potřebu bydlení, nebo představují často nejdražší investici v životě. Naše klienty, kteří chtějí uzavřít ošetřit nakládání s nemovitostí, provázíme celým procesem a zajišťujeme, aby klient svého cíle (prodeje, koupě, pronájmu apod.) dosáhl za neustálého jištění právních a finančních zájmů. Připravujeme kompletní právní audit (kontrolu, revize) smluv a jiných dokumentů, k nimž uplatňujeme všechny potřebné změny, návrhy na úpravy a připomínky, které jsou z hlediska ochrany práv klienta nezbytné či vhodné.

Kontrola smluv předložených RK

Kontrola smluv

Nejčastější právní služby

Vztahy k nemovitostem jsou klíčovou agendou, v níž poskytujeme právní pomoc; jde o jeden z našich profesních pilířů. Právní pomoc poskytujeme jak v případech ad hoc, tak v rámci trvalejší spolupráce. Poskytujeme právní služby všem, kdo potřebují připravit a sepsat, zrevidovat či jen posoudit jakékoliv smlouvy nebo jiné dokumenty týkající se nemovitostí, nebo chtějí řešit jakékoliv právní problémy či otázky ve vztahu k nemovitostem.

Komplexní právní služby pro operace s nemovitostmi spočívají zejména v následujících úkonech:

 • právní posouzení a rozbor problému klienta;

 • návrh nejlepšího postupu vedoucího k vyřešení problému;

 • jednání s klientem i jeho protistranou za účelem dosažení dohody či jiného postupu ve věci;

 • příprava všech dokumentů, které s řešením záležitosti klienta souvisí;

 • zastupování klienta při jednáních před orgány státní správy, samosprávy i soudnictví;

 • právní poradenství při sjednávání kupních, darovacích i jakýchkoliv jiných smluv (nájemních, smluv omezujících využívání nemovitosti, rezervačních a zprostředkovatelských smluv apod.),

 • ochranu práv klienta při jednáních s protistranou,

 • zajištění advokátní úschovy finančních prostředků určených pro úhradu kupní ceny nemovitosti,

 • odstranění všech právních rizik souvisejících s nákupem nemovitostí zatížených věcnými břemeny, zástavními právy či jinými vadami,

 • řešení problémů sousedských vztahů,

 • přípravu vlastnických žalob k nemovitostem,

 • zřízení či odstranění věcných břemen a zástavního práva,

 • řešení problémů souvisejících s výkonem spoluvlastnických práv k nemovitosti (př. předkupní právo, rozsah užívacích práv, vypořádání spoluvlastnictví),

 • řešení otázek souvisejících s neoprávněnou stavbou a jejím vypořádáním,

 • řešení problémů souvisejících se zápisy v katastru nemovitostí,

 • řešení všech otázek souvisejících s bytovým právem (právní vztahy týkající se nájemného, společného nájmu bytu, přechodů nájemního práva, vyklizení bytů, převodů vlastnického práva na nájemce, právní vztahy k bytovým družstvům, správy domů či bytů apod.).


Standardně pro klienty zajišťujeme též právní servis u převodů (koupě, darování) rizikových nemovitostí, tedy těch, které jsou zatíženy nejrůznějšími právními vadami, jejichž vlastník se nachází v exekučním řízení, kdy nemovitosti slouží jako zástava pro dluhy vlastníka, existuje hrozba dražby apod. Tyto právní služby jsou sice náročné expertně i časově, ovšem s jejich využitím lze bezpečně realizovat i složité obchodní kauzy a operace s realitami. Naším cílem je v takových případech např. dosažení koupě nemovitosti za současného odstranění všech právních vad, dluhů a podobně, které na kupované nemovitosti váznou.
Klienty provádíme celým procesem uzavírání smlouvy (nebo jiného právního úkonu) a zajistíme, že bude dosaženo sledovaného cíle (prodeje, koupě, pronájmu apod.) za neustálého jištění právních a finančních zájmů klienta. Všechny potřebné právní dokumenty připravíme buď sami, nebo provedeme kompletní právní audit dokumentů připravených protistranou klienta a uplatníme všechny potřebné změny, návrhy na úpravy a připomínky, které jsou z hlediska ochrany práv našeho klienta nezbytné či vhodné.

Častým případem, který naše advokátní kancelář v rámci komplexních právních služeb řeší, je posuzování
a kontrola všech dokumentů, které jsou klientovi předloženy k podpisu ze strany zprostředkovatelů, nejčastěji tedy realitních kanceláří. Tyto dokumenty totiž nemusí vždy chránit zájmy klienta vhodným způsobem. Studovali jsme doslova stovky takových smluv, proto umíme upozornit klienty na případná rizika plynoucí ze zprostředkovatelské smlouvy, rezervační smlouvy a samozřejmě i ze smluv týkajících se samotné nemovitosti.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky