Náhrada škody - Corradiniová & Vypušťák, advokáti

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Specializace

Náhrada škody

Co děláme?

Poskytujeme svým klientům právní služby spočívající v uplatňování jejich nároků na náhradu majetkové škody i nemajetkové újmy, bez ohledu na to, z jakého důvodu taková škoda či újma vznikla. Nejčastěji se jedná o případy, kdy došlo k porušení práv klienta garantovaných občanským, obchodním či pracovním právem, nebo kdy je klient osobou, která utrpěla škodu v důsledku trestného činu (v posledním případě jde o tzv. zastupování poškozeného v trestním řízení - více zde).

Konkrétní případy, s nimiž se v praxi setkáváme, spadají např. do oblasti uplatňování nároků z vad zboží nebo služeb, uplatňování nároků vzniklých ublížením na zdraví, neoprávněným zásahem do ochrany osobnosti či v důsledku nesprávného úředního postupu. Jde-li o případy odpovědnosti za škodu, jedná se nejčastěji o škodu způsobenou věcí, zvířetem, provozem dopravního prostředku, vadou výrobku, škodu na odložené nebo vnesené věci a podobně.

Při své činnosti se snažíme o to, aby škůdce nahradil újmu majetkovou, případně i nemajetkovou (zejm. v případě ublížení na zdraví nebo nezákonného trestního stíhání). V tomto smyslu s protistranou jednáme nejprve mimosoudně, a v případě, že smírné řešení nepřináší žádoucí efekt, podáme na škůdce najčastěji žalobu na náhradu škody (či jiné újmy), zastupujeme klienta v takovém řízení, stejně jako následně vymáháme po škůdci náhradu nákladů řízení i náhradu škody či jiné újmy v exekučním řízení.

Způsoby náhrady škody či jiné újmy

Při hájení práv našich klientů vycházíme z možností, které nám dává právní řád, a v jeho rámci uplatníme v zájmu klienta vše, co pokládáme za prospěšné.

Základním pravidlem je, že škoda se
nahrazuje uvedením do předešlého stavu, a pokud to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích. Hradí se skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk). Nemajetková újma se odčiní přiměřeným zadostiučiněním. Zadostiučinění musí být poskytnuto v penězích, nezajistí-li jeho jiný způsob skutečné a dostatečně účinné odčinění způsobené újmy.

V případě újmy na přirozených právech člověka, standardně tedy u tzv. ochrany osobnosti, se hradí škoda i nemajetková újma, kterou škůdce způsobil (včetně tzv. duševních útrap).
Při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti. Při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví odčiní škůdce duševní útrapy manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké peněžitou náhradou vyvažující plně jejich utrpení. Škůdce hradí též účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví poškozeného, s péčí o jeho osobu nebo jeho domácnost tomu, kdo je vynaložil; požádá-li o to, složí mu škůdce na tyto náklady přiměřenou zálohu. Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti poškozeného se hradí peněžitým důchodem ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem poškozeného před vznikem újmy a náhradou toho, co poškozenému bylo vyplaceno v důsledku nemoci či úrazu podle jiného právního předpisu. Peněžité ztráty se hradí i v době po skončení pracovní neschopnosti.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky