Exekuce - Corradiniová & Vypušťák, advokáti

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Právní služby

Exekuce a právní služby věřitelům, dlužníkům i třetím osobám

Exekuce výživného

Máte-li zájem o právní služby spočívající v exekuci výživného, přejděte na stránku Vymáhání výživného.

V rámci exekučního řízení, jemuž se v praxi denně věnujeme, poskytujeme právní pomoc nejen oběma stranám procesu, tedy jak věřiteli, tak dlužníkovi, ale také všem dalším osobám, jejichž práva a zájmy byly exekučním řízením postiženy (př. postižení majetku manžela dlužníka).


Exekuce a právní pomoc věřitelům

Pro věřitele zejména

 • zajišťujeme zpracování návrhu na zahájení exekučního řízení se všemi náležitostmi vyžadovanými zákonem,

 • definujeme všechny přílohy, které je nutné k návrhu na zahájení exekučního řízení připojit, vč. případného zhotovení ověřených kopií či provedení autorizované konverze listinného dokumentu do elektronické podoby,

 • odstraňujeme všechny vady již podaného exekučního návrhu, který je třeba dle exekutora opravit nebo doplnit,

 • zajišťujeme veškerou komunikaci s exekutorským úřadem, který vede exekuci.


Exekuce a právní pomoc dlužníkům


Pro dlužníky zejména

 • analyzujeme důvod (právní titul), kterým byl založen závazek dlužníka,

 • provádíme analýzu exekučního titulu, který byl vůči dlužníkovi vydán,

 • zkoumáme, zda jsou splněny podmínky k tomu, aby věřitel proti dlužníkovi zahájil vymáhání své pohledávky,

 • hledáme cesty, jak se bránit krokům věřitele vedoucím k uspokojení jeho pohledávky (promlčení dluhu, prekluze),

 • analyzujeme kroky, které věřitel proti dlužníkovi podniká, z hlediska jejich souladu s právem,

 • poskytujeme stanovisko k otázce, zda může dojít k postižení majetku spadajícího do společného jmění manželů, nebo pouze výlučného majetku dlužníka,

 • zkoumáme rozhodnutí a kroky učiněné ze strany exekutora,

 • hledáme důvody, které mohou založit odklad nebo zastavení exekuce,

 • navrhujeme oddlužení.


Exekuce a právní pomoc třetím osobám


V rámci exekučního řízení může dojít k postižení práv a zájmů třetích osob, které nejsou v postavení věřitele ani dlužníka. Těmto osobám poskytujeme právní poradenství a pomoc tak, že zejména

 • revidujeme veškerý postup exekutora vůči této osobě,

 • analyzujeme otázku, zda může dojít k postižení majetku této osoby,

 • zkoumáme, zda může dojít k postižení majetku manžela povinného a majetku spadajícího do společného jmění povinného a jeho manžela,

 • podáváme k exekutorskému úřadu návrh, kterým třetí osoba uplatňuje k věci své právo nepřipouštějící výkon rozhodnutí (vyloučení věci z exekuce).

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky