Ceny - Corradiniová & Vypušťák, advokáti

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

O advokátech

Ceny právních služeb

Finanční výdaje, které v advokátní kanceláři klient vynaloží na poskytování právní pomoci, se skládají ze dvou hlavních částí: (1) odměna advokáta, stanovená jako smluvní nebo mimosmluvní, a (2) náhrada hotových výdajů a promeškaného času.

Informování klienta o odměně advokáta za poskytnuté právní služby

Každý klient je na počátku spolupráce vždy informován o tom, jaký objem práce lze v jeho záležitosti předpokládat, jakou časovou i expertní náročnost si případ vyžádá a s jakými minimálními finančními výdaji bude muset klient počítat do vyřízení věci. V případě, že se jedná o soudní řízení, v němž klienta zastupujeme, informujeme klienta rovněž o jeho nákladech, s nimiž by bylo třeba počítat v případě, že by klient nebyl ve sporu úspěšný.

Odměna za právní služby se v naší kanceláři stanovuje primárně jako odměna smluvní, tj. určená dohodou mezi advokátem a klientem. Při stanovení odměny bereme v úvahu okolnosti, které ji mohou mimořádně zvýšit (věcná či časová náročnost vyřizované věci, nutnost jednat s klientem v cizím jazyce apod.) nebo také snížit (např. majetkové a sociální poměry klienta, dlouhodobá spolupráce s klientem apod.)
.

Jednorázová právní pomoc / Dlouhodobější spolupráce

U jednorázové právní pomoci (porada s klientem, zpracování právního rozboru, posouzení smlouvy, sepis žaloby bez převzetí právního zastoupení apod.) sjednáváme nejčastěji fixní odměnu
, a to buď jako hodinovou nebo jako odměnu za vyřízení celé věci. Jde-li o odměnu hodinovou, zpravidla ji používáme v případech právní porady uskutečněné na žádost klienta. Odměna advokáta za jednorázovou právní poradu v trvání jedné hodiny se zpravidla pohybuje v rozmezí od 1.000 Kč do 2.500 Kč, může být však i nižší. V případě, že se na nás klient obrací s jednodušší záležitostí, můžeme se s ním dohodnout i na odměně 350 - 600 Kč za každých započatých 15 minut.

V případě odměny za vyřízení celé věci dohodneme s klientem
pevnou finanční částku jako naši odměnu a takto stanovenou odměnu již nemůžeme změnit. Odměna je konečná, bez ohledu na množství vynaloženého času nebo počtu úkonů právní pomoci. Tento způsob stanovení odměny je možný zejména v případech, kdy lze poměrně přesně odhadnout rozsah právní pomoci po stránce věcné i časové.

U právní pomoci ve formě zastupování klienta v řízení (trestní obhajoba, rozvod manželství, řízení ve věcech péče o nezletilé apod.) získá klient odhad o obvyklém/předpokládaném objemu práce a nákladů, přičemž následně skládá zálohu na poskytování právních služeb. U tohoto typu spolupráce sjednáváme s klientem nejčastěji odměnu dle vynaloženého času (odměnu hodinovou), kdy si při převzetí věci s klientem dohodneme výši hodinové sazby za vyřizování svěřené záležitosti a sdělíme mu pravděpodobný počet hodin, které zpracování věci vyžaduje. Jelikož u každé věci, kterou vyřizujeme, může docházet ke změnám v potřebném objemu právních služeb, může se dohodnutý objem práce měnit směrem nahoru i dolů.
Klient je však z naší strany vždy informován, že k takovému navýšení objemu práce dojde či může dojít, případne je to klientovi zřejmé z informací, které mu průběžně zasíláme.

Klientům, kterým naše advokátní kancelář dodává právní služby opakovaně a či pravidelně, nabízíme výhodnější platební podmínky ve formě tzv. paušální odměny nebo ve formě snížené hodinové sazby.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky