Advokátní úschova - Corradiniová & Vypušťák, advokáti

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Nemovitosti - smlouvy

Advokátní úschova peněz a listin

Advokátní úschova je spolehlivým a velmi bezpečným institutem sloužícím zpravidla k zajištění splnění povinností smluvních stran právního vztahu. Je postavena na striktních povinnostech advokáta stanovených zákonem a rovněž na stavovských předpisech České advokátní komory, které jsou pro advokáty závazné.

Vůbec ojedinělé nejsou situace, kdy jedna strana zaplatila kupní cenu nebo jinou finanční úplatu, ale druhá strana ani po jejím obdržení nesplnila své právní povinnosti. Následovaly tak složité spory o tom, aby se finanční prostředky dostaly k osobě, která na ně má právo. Klienti, kteří využijí schovatelských služeb naší advokátní kanceláře, se do takto rizikové situace nemohou nikdy dostat. Složení kupní ceny nebo jiné finanční úplaty do advokátní úschovy funguje totiž jako zajišťovací prostředek na splnění povinností plynoucích z právních vztahů.

Kromě toho, že Vám můžeme pomoci tyto právní vztahy upravit tak, aby byly stabilní a garantovaly Vám náležitou právní ochranu od jejich samotného vzniku, zajišťujeme Vaše smluvní vztahy i v pozici schovatele finančních prostředků.

Finanční úschovy realizuje
me jako samostatnou službu nebo i v souvislosti s jinou právní pomocí (zpravidla společně s přípravou kupní smlouvy na nemovitost).

Kromě úschovy finančních prostředků provádíme též úschovy právních dokumentů (návrhy na vklad vlastnického a jiného věcného práva do katastru nemovitostí, originály kupních a jiných smluv apod.) a provádíme zasílání těchto dokumentů katastrálním úřadům, smluvním stranám apod. Obě strany smluvního vztahu mají v tomto směru jistotu, že ani jedna z nich nemůže jednostranně jednat ke škodě toho druhého.


Advokátní úschova v naší praxi

Při zakládání advokátní úschovy sepisujeme s klienty písemnou smlouvu, v níž je specifikován předmět úschovy, povinnosti advokáta při nakládání s předmětem úschovy, pravidla pro vydání předmětu úschovy a úplata za sepsání smlouvy a za úkony související s opatrováním úschovy a jejím vydáním.

Společně s klienty definujeme podmínky, které musí být splněny, aby naše advokátní kancelář mohla přistoupit k výplatě předmětu úschovy - např. časová rozmezí, předložení příslušných úředních nebo jiných listin apod. Před jakýmkoliv nakládáním s předmětem úschovy důsledně kontrolujeme, zda byly splněny potřebné podmínky dle smlouvy o advokátní úschově.

Při připsání předmětu úschovy nebo její části na účet advokátní úschovy, stejně jako při vydání předmětu úschovy nebo její části, vystavujeme pro smluvní strany smlouvy o advokátní úschově příslušné oznámení.

Každému klientovi, který má finanční prostředky v naší advokátní úschově, zřizujeme samostatný bankovní účet u Československé obchodní banky
nebo UniCredit Bank.

Při provádění úschov peněz postupujeme zejm. podle zákona o advokacii, občanského zákoníku, zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/2008 Věstníku, kterým se stanoví podrobnosti o povinnostech advokátů a ve vztahu k zákonu o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku advokátem.

Jakmile převezmeme do úschovy finanční prostředky, zaneseme do elektronické knihy úschovy vedené Českou advokátní komorou jméno, příjmení a evidenční číslo advokáta a značku spisu, nebo jméno a příjmení klienta, pod nímž vedeme příslušnou úschovu peněz. O nakládání s prostředky klienta vedeme potřebnou dokumentaci, která musí zachycovat veškeré operace s prostředky klienta s tím, že se v ní odlišují prostředky klienta od jiných prostředků, vedených na účtech advokáta. Ohlašovací povinnost máme rovněž ve vztahu k
bance, které na příslušném formuláři sdělujeme, kdo je skutečným vlastníkem složených finančních prostředků.

Ceny naší advokátní úschovy

Výše úplaty za sepsání smlouvy o advokátní úschově, opatrování úschovy a všechny úkony advokáta s úschovou související se odvíjí od složitosti smlouvy o advokátní úschově, výše finanční úschovy a složitosti a četnosti úkonů advokáta ve vztahu k předmětu úschovy; za jeden případ advokátní úschovy se pohybuje od 3.000,- Kč vč. DPH. V případě, že klientovi připravujeme rovněž kupní smlouvu (resp. též smlouvu o budoucí smlouvě kupní), může být advokátní úschova v ceně právní takovéto právní služby.


Elektronická kniha úschov

Česká advokátní komora zpřísnila podmínky související s poskytováním advokátních úschov tím, že vytvořila systém evidence prováděných úschov a jejich kontroly. Tímto systémem je elektronická kniha úschov. Kniha úschov má přispět ke zvýšení ochrany práv klienta tím, že umožní provádění kontroly nad dodržováním povinností advokátů při poskytování těchto služeb.

Informace České advokátní komory k elektronické knize úschov naleznete na tomto odkazu.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky