Corradiniová & Vypušťák, advokáti

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Corradiniová & Vypušťák, advokáti v Kladně

Oba advokáti vykonávají tzv. generální praxi, tedy advokacii v tradičním smyslu slova, zaměřenou na poskytování právní pomoci ve všech oborech práva. Přesto je jejich činnost specializovaná na několik oblastí. JUDr. Simona Corradiniová, advokátka, poskytuje pomoc především v oboru práva rodinného (manželství, péče o děti, společné jmění), civilních sporů, práva k nemovitostem (vč. spoluvlastnictví a SJM), exekucí a insolvence. JUDr. Radim Vypušťák, advokát, se zaměřuje především na oblast práva trestního (obhajoba, zastupování poškozeného), právní pomoc pro společenství vlastníků, zastupování klientů ve věcech náhrady škody a jiné újmy, ochranu spotřebitele a vymáhání práv věřitelů.

Kontaktní údaje...

Nová publikace! Kontakt s dětmi po rozvodu: Jak nepřijít o dítě

Autorský kolektiv PhDr. Tomáš Novák, JUDr. Simona Corradiniová a JUDr. Radim Vypušťák připravil knižní publikaci Kontakt s dětmi po rozvodu: Jak nepřijít o dítě.


Kniha, kterou v listopadu 2015 vydalo nakladatelství Wolters Kluwer, kombinuje náhled psychologa a právníků na řešení péče o nezletilé děti v případě rozpadu vztahu jeho rodičů.


Další informace...

Manželství a děti

Rodinné právo je hlavní specializací JUDr. Simony Corradiniové. Ve věcech manželství a péče o dítě zastupovala stovky klientů a její praktické zkušenosti s ochranou jejich zájmů jsou velmi rozsáhlé. O problematice rodinného práva publikuje v odborné právnické literatuře.


Další informace...

Vypořádání spoluvlastnictví a SJM

JUDr. Simona Corradiniová má bohaté zkušenosti se spory mezi spoluvlastníky i manžely pokud jde o užívání společných věcí a o jejich vypořádání. Detailně ovládá problematiku vyloučení některého spoluvlastníka z užívání věci, stejně jako tzv. vnosů do společného jmění a zápočtů majetku.

Další informace...

Trestní obhajoba

JUDr. Radim Vypušťák absolvoval v rámci obhajoby svých klientů stovky úkonů trestního řízení a úspěšně hájil své klienty při podezření z majetkové a násilné kriminality i sexuálních deliktů. Za klienty uplatňuje i nároky na náhradu škody a nemajetkové újmy vůči státu.

Další informace...

Společenství vlastníků

JUDr. Radim Vypušťák se dlouhodobě specializuje na problematiku společenství vlastníků. Připravuje základní dokumenty těchto právnických osob, zlepšuje jejich praktické fungování a chrání jejich práva. O dané problematice publikoval řadu příspěvků v odborné právnické literatuře.


Další informace...

Složité spory o dítě

JUDr. Simona Corradiniová se při své činnosti pravidelně zabývá velmi složitými a konfliktními spory o dítě, kdy jeden z rodičů svémocně a protiprávně vylučuje druhého rodiče z péče o dítě. V takových případech advokátka spolupracuje i s odborníky jiných profesí.

Další informace...

Civilní spory

JUDr. Simona Corradiniová je specialistkou na civilní sporné řízení, zvláště pokud jde o spory z občanskoprávních smluv (koupě, nájem, dílo, podnikatelské vztahy ad.). Za klienta vystupuje nejen před soudem, ale provádí i náročná mimosoudní jednání s protistranou.

Další informace...

Náhrada škody a nemajetkové újmy

Advokát JUDr. Radim Vypušťák se zaměřuje na komplexní právní pomoc při vymáhání majetkové škody i nemajetkové újmy vzniklé v rámci civilního i trestního práva. Nároky svých klientů uplatňuje vůči škůdci, zaměstnavateli, provozovateli, pojišťovně, státu apod.

Další informace...

Rozvody, vypořádání SJM

JUDr. Radim Vypušťák zastupuje klienty v rozvodovém řízení i v následném řízení o vypořádání společného jmění manželů. Podobně jako JUDr. Simona Corradiniová se zaměřuje na vypořádání vnosů do společného jmění a zápočtů majetku.

Další informace...

Převody nemovitostí

JUDr. Simona Corradiniová poskytuje právní pomoc při všech operacích týkajících se nemovitostí (př. prodej a koupě, darování, nájem, zástavy ad.), a to jak ve formě sepisu všech smluv, tak kontrolou dokumentace zpracované jiným advokátem či realitní kanceláří.

Další informace...

Exekuce, insolvence

JUDr. Simona Corradiniová poskytuje právní pomoc věřitelům i dlužníkům v rámci zahájení i průběhu exekučního a insolvenčního řízení. Připravuje všechnu potřebnou dokumentaci a udílí klientům doporučení pro nejvhodnější způsob řešení peněžitých pohledávek a dluhů.

Exekuce...       Insolvence...

Ochrana spotřebitele

Klientům z řad spotřebitelů poskytuje JUDr. Radim Vypušťák právní služby při vymáhání jejich práv, jež protistrana (podnikatel) odmítá splnit dobrovolně. Řeší nákupy přes internet, obchodní podmínky, reklamace, odstoupení od smlouvy, vrácení peněz apod.

Další informace...

Vymáhání pohledávek

JUDr. Radim Vypušťák zajišťuje pro věřitele všechny právní kroky potřebné k vymáhání splatných peněžitých pohledávek či jiných práv (př. dodávka zboží, nároky z vadného plnění apod.). Komunikuje s protistranou, provádí mimosoudní jednání a zastupuje klienta v soudním řízení.

Další informace...

Připravujeme web pro poskytování právních služeb ONLINE:
www.pomocadvokata.cz

Již několik let poskytujeme právní služby na dálku, kdy klient vyžádá právní službu odkudkoliv a my takovou službu klientovi dodáme, to vše za využití elektronické komunikace. Klient nemusí docházet do advokátní kanceláře, neboť vše potřebné nám dodá tzv. od stolu. Nabídka právních služeb na dálku je na našem webu i dnes (podrobnosti). Vzhledem k naší rozšiřující se nabídce právních služeb poskytovaných na dálku pro Vás připravujeme nové stránky www.pomocadvokata.cz, které budou zaměřeny pouze na právní služby na dálku. Právní rady a stanoviska, kontroly smluv, doporučení vhodného postupu a řada dalších služeb budou pro klienty dostupnější i cenově zajímavé. Půjde-li vše podle plánu, zprovozníme web www.pomocadvokata.cz k 1. 3. 2016.

www.pomocadvokata.cz
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky